YARATICILIK VE YARATICI YAZMA

Authors

Abstract

CREATIVITY AND CREATIVE WRITING

In today's world, which we call the age of information and technology, the need for qualified individuals is increasing day by day. It is very important for the development of societies that young people adapt easily, research, question, approach critically, think more practically and creatively, and accordingly can express themselves better. In this context, formal teaching processes that bring individuals into society have an important role in revealing, developing and evaluating the creativity of individuals. In our educational institutions, it is important that our teachers act with this awareness and carry out writing activities and guide students in teaching environments. The positive contributions of guidance work in process-oriented writing activities should not be overlooked in discovering and revealing creativity in the individual. Considering the relevance of creative writing skills to an individual's creativity abilities, the main point to be successful in creative writing studies and to take the first step into writing is to be aware of our creativity. In this study, a theoretical framework on how to develop creative writing skills, the qualities and purposes of creative writing in the historical process, and creative writing orientations from writing are presented.

Keywords: Writing, creativity, creative writing, creative writing skills,

Öz

Bilgi ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüz dünyasında nitelikli bireylere duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Gençlerin,  kolay uyum sağlayan, araştıran, sorgulayan, eleştirel yaklaşabilen, daha pratik ve yaratıcı düşünebilen, buna bağlı olarak kendilerini daha iyi ifade edebilen bireyler olmaları toplumların gelişmesi için oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda bireyi topluma kazandıran formal öğretim süreçlerinin, bireylerin yaratıcılığının ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi açısından önemli bir rolü vardır. Eğitim-öğretim kurumlarımızın ve öğretmenlerimizin bu bilinçle hareket ederek yazma çalışmaları yapmaları ve öğrenme-öğretme süreçlerinde öğrencilere rehber olmaları önem taşımaktadır. Bireydeki yaratıcılığın keşfedilmesi ve açığa çıkarılmasında süreç odaklı yazma faaliyetlerinde rehberlik çalışmalarının olumlu katkıları göz ardı edilmemelidir. Yaratıcı yazma becerilerinin bireyin yaratıcılık yetenekleriyle ilgisi göz önüne alındığında yaratıcı yazma çalışmalarında başarılı olmak ve yazarlığa ilk adımı atmak konusunda temel nokta yaratıcılığımızın farkında olmaktır. Bu çalışmada temel dil becerileri bağlamında yazmadan yaratıcı yazma yönelimlerine, tarihsel süreç içinde yaratıcı yazmanın nitelik ve amaçları, yaratıcı yazma becerilerinin nasıl geliştirileceğine yönelik kuramsal bir çerçeve sunulmuştur.

Anahtar Terimler: Yazma, yaratıcılık, yaratıcı yazma, yaratıcı yazma becerisi.

KAYNAKÇA

Ak, E. (2011). Yaratıcı yazma tekniklerinin ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersindeki yazılı anlatım becerileri üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Akkaya, N. (2011). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının Türkçe dersine yönelik tutumuna etkisi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (30), 311-319.

Arık, E., & Atık, B. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı olma kavramlarının günlük dilde anlamları. Psikoloji Çalışmaları, 40(2), 335-359.

Başkök, B. (2012). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinde uygulanan yaratıcı yazma çalışmalarının, öğrencilerin yaratıcılıklarına ve Türkçe dersine olan tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bently, T. (1999). Yaratıcılık. (Çev.: Onur Yıldırım). İstanbul: Hayat Yayınevi.

Budak, G. (1998). Yenilikçi yönetim yaratıcı birey. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Burns, P. C., & Lowe, A. L. (1966). The Language Arts in Childhood Education. Chicago: Rand McNally and Co.

Chenfeld, M. B. (1978). Teaching language arts creatively. Harcourt Brace Javonavich, Inc.

Coşkun, İ. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin kompozisyon yazma becerileri üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Cüceloğlu, D. (1997). İyi düşün doğru karar ver. İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Çellek, T. (2002). Yaratıcılık ve eğitim sistemimizdeki boyutu. http://www.tulaycellek.com/tulay/eser.asp?id=20 (5.12.2021)

Demirel, Ö. (2003). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Denzin, N. K., & Yvonna S. L. (2005). Introduction. The discipline and practice of qualitative research. In The Sage handbook of qualitative research, Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (Eds.), 1-32. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Duman, B. (2007). Süreç temelli öğrenme ve öğretim modeli. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (19), 37-61.

Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi.  (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Göçen, G. (2019). Yazdıkça yazıyorum yaratıcı yazma ve öğretmenlerin yaratıcı yazma metinleri. Ankara: Pegem Akademi.

Gökçe, A. (2020). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin Türkçe dersi tutumu, yazma tutumu ve yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yozgat: Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karadağ, R., & Erdoğan, Ö. (2019). Yazma, yaratıcı yazma eğitimi. (Ed.: H. Akyol ve A. Şahin), Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. s. 55-80.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Kırmızı, F. S., & Beydemir, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma yaklaşımının yazmaya yönelik tutumlara etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 319-337.

Kırmızı, F. S. (2008). Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin yaratıcı yazma başarısına etkisi ve yazılı anlatım ürünlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. (41), 251-275.

Majid, D. A, Tan, A. G., & Soh, K. C. (2003). Enhancing children’s creativity: an exploratory study on using the internet and scamper as creative writing tools. The Korean Journal of Thinking and Problem Solving,13(2), 67-81.

Maltepe, S. (2006). Yaratıcı yazma yaklaşımı açısından Türkçe derslerindeki yazma süreçlerinin ve ürünlerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Millî Eğitim Bakanlığı (2009). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Millî Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (6, 7, 8. sınıflar). Milli Eğitim Basımevi.

Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz. Ankara: Pegem Akademi.

Orhon, G. (2019). Yaratıcı yazma. Yazma ve eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık. s.275-297.

Öztürk E. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Öztürk, E. (2018). Yaratıcı yazı yazmanın öğretimi. Kuramdan uygulamaya yazma öğretimi (Ed.: H. Akyol ve M. Yıldız). Ankara, Pegem Akademi. s. 216-239.

San, İ. (2008).  Sanat ve eğitim, yaratıcılık, temel sanat kuramları, sanat eleştirisi yaklaşımları. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Sever, S. (2004). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sungur, N. (1997). Yaratıcı düşünce. İstanbul: Evrim Yayınevi.

Taylor,  D.  (1969).  Creative design through functional visualization.  The Journal of Creative Behavior, 3(2), 122-127.

Temizkan, D. (2010). Türkçe öğretiminde yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, (27), 621-643.

Tezci, E., & Dikici, A. (2003).Yaratıcı düşünceyi geliştirme ve oluşturmacı öğretim tasarımı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13). 251-263.

Üstündağ, T. (2020). Yaratıcılığa yolculuk, Ankara: Pegem Akademi.

Yeşilyurt, E. (2020). Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme: tüm boyut ve paydaşlarıyla kapsayıcı bir derleme çalışması. OPUS International Journal of Society Researches, 15(25), 3874-3915.

Downloads

Published

2022-04-30

Issue

Section

Research Article