Submissions

Online Submissions

Already have a Username/Password for Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling (TIJSEG) ISSN: 1300-7432?
Go to Login

Need a Username/Password?
Go to Registration

Registration and login are required to submit items online and to check the status of current submissions.

 

Author Guidelines

Genel Kurallar (Guidelines For Manuscript Preparation)

Makaleler, A4 sayfa düzeninde olmalıdır. Yazılar düz metin olarak tek sütun halinde yazılmalıdır. Sayfa düzeni yapılırken üst, sağdan, alt ve soldan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazı karakteri "Times New Roman" olmalı ve yazılar 11 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak iki yana yaslanmış formatta düzenlenmelidir. Başlıklar arasında iki satır aralığı bulunmalıdır. Tablolar ve referanslar 9 punto olmalıdır.

Manuscripts should be typed on A4 paper. Manuscripts must be written in the form of a single column as plain text. For the page set up, the margins must be 2,5 cm from top, right, bottom and left. Manuscripts must be written in “Times New Roman” with font size 11; justified and single line spacing. There must be two lines in space between titles. Tables and references must be prepared in font size 9.

Dergimiz sanal olduğundan metin uzunluğu konuya göre değişebilir. Sayfa sınırlaması yoktur.

Because our journal is on-line, the lenght of the manuscript can change in accordance with the subject. There is no page limit for the manuscript.

I. Başlık (Title)

Makalenin başlığı 14 punto büyüklüğünde, büyük harf ve ortalanmış biçimde yazılmalı, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu, makalenin yayınlandığı dilde 12 kelimeyi geçmemelidir.

The title of the manuscript must be written in font size 14, in upper case and must be centered. It should be concise and informative. The title must not exceed 12 words.

Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altında İngilizce başlığa yer verilmelidir.

For manuscripts written in Turkish, the Turkish title must be followed by the English title.

Yazar(lar)'ın adı ve soyadı 10 punto, ilk harfi büyük ve ortalanmış olarak başlığın altında verilmelidir.

The name(s) of the author(s) should be typed in font size 10. The first letter of the name(s) must be given in uppercase and centered below the title.

Yazar(lar)'ın unvanı, çalıştığı yer, varsa araştırmanın yapıldığı üniversite, laboratuvar ya da kuruluşun açık adı ve e - posta adresi yazar başlığının altında belirtilmelidir.

The titles and work places of author(s), and if any, the names of the university, laboratory or the instiution, where the study was conducted, and the e-mail address(s), should be placed below the name(s) of the author(s).

II. Özet (Abstract)

Her makalenin başında İngilizce özet bulunmalıdır. Türkçe makalelerde hem İngilizce hem de Türkçe özet bulunmalıdır. Özet, 9 punto büyüklüğünde, "iki yana yaslı (justified)" ve 75-200 sözcük arasında olacak şekilde yazılmalıdır.

Each manuscript must be preceded by an abstract written in English. In manuscripts written in Turkish, abstract, written both in Turkish and English, should be provided. The abstract must be written in font size 9, justified and limited to 75-200 words.

Her makalede özetin alt kısmında 3-5 anahtar sözcük bulunmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce anahtar sözcüklere de yer verilmelidir. Anahtar sözcükler küçük harflerle yazılmalıdır.

The abstract must be followed by 3-5 key words. In manuscripts written in Turkish, key words written in English should also be provided. The key words must be written in lowercase.

Türkçe makalelerde 'Kaynaklar' kısmından sonra 750-1000 sözcükten oluşan İngilizce geniş özet bulunmalıdır. Geniş özet, 11 punto büyüklüğünde, "Times New Roman" karakteri kullanılarak hazırlanmış olmalıdır. Bu özet alt başlıklar (örneğin, Introduction) içermemeli ve tek sütun halinde belirtilen uzunlukta olmalıdır.

In manuscripts written in Turkish, an EXTENDED ABSTRACT (750-1000 words) should be placed after REFERENCES. The extended abstract should be typed in font size 11 and “Times New Roman”.  This abstract should not include subtitles (Introduction, etc) and must be written in the form of a single column.

III. Bölümler ve Alt Bölümler (Chapters and Subchapters)

Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, koyu olarak yazılmalıdır.

Chapter titles must be written in bold uppercase, and subchapter titles must be writtten in bold lowercase.

IV. Şekiller (Figures)

Diyagram ve grafikler beyaz bir kağıt üzerine basılabilecek nitelikte, 13 x 18 cm'den büyük olmayacak şekilde çizilmiş olmalıdır. Her şeklin bir numarası ve alt yazısı olmalı, kaynak kullanılmış ise parantez içinde şekil altına yazılmalıdır.

Diagrams and graphics must be drawn in such a way that they can be printed on white paper. The size should not exceed 13x18. Each figure must have a number and a subtitle. If any source was used, it must be given in paranthesis below the figure.

Şekiller soldan 3 cm girintili olacak şekilde sağına ve soluna başka bir yazı gelmeksizin uygun yerlere yerleştirilmelidir. Sayfa sonuna sığmayan resimler bir sonraki sayfaya yerleştirilmeli ya da EK olarak Kaynaklar'dan sonra verilmelidir.

Figures must be indented 3 cm from the left margin and should be placed appropriately not to allow any text to the left or right. Pictures that do not fit in to the end of a page should be placed on the following page or given after the REFERENCES section as an APPENDIX

 
 

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.