GENÇ YETİŞKİN ERKEKLERİN KENDİLİK ALGILARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Mehmet Beyazsaçlı, Nergüz Bulut Serin

Abstract


The purpose of this research is to determine the young-adult males of the TRNC about a temporary self-perceptions of military service, and to investigate whether there is significant differentiation in terms of some variables.The study includes 304 young adult males between the ages of 18-25 who have been in temporary military service in North Cyprus.As a means of data collection; Gilbert, developed in 1991 and in 1993 by Allan and Trent, Sahin, adapted by Durak and Şahin, Cronbach's alpha reliability coefficient of 0.89, "Social Comparison Scale".SPSS program was used to analyze the data. For the data, the arithmetic mean, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and t-test was applied. In this study, the level of significance was taken as 0.05.As a result, sub-items of social comparison "insufficient-sufficient" to mean score was lower in the article. "Inadequate-adequate" scores of the article to be education, income, and mother are alive-not to hope for the future according to the variables found to differ significantly. "Poor-sufficient" in determining the factors that influence the perception of being, the focus group interview data were analyzed in the light. Accordingly, the "out-sufficient," the perception of being "Family and Social Factors", "Vocational Guidance" and "Political Factors" can be classified under three main headings.

Keywords: self-perception, self perception of views, young-adult male.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı; KKTC’nde geçici askerlik görevini yapmakta olan genç yetişkin erkeklerde kendilik algılamalarının belirlenmesi ve bazı değişkenler açısından anlamlı farklılaşmanın olup olmadığının incelenmesidir.Araştırmanın evrenini KKTC ‘nde geçici askerlik hizmetni yapmakta olan 18-25 yaş arası genç yetişkin erkekler oluşturmaktadır.Uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen 304 genç yetişkin erkek araştırmaya dahil edilmiştir.Veri toplama aracı olarak; Gilbert, Allan ve Trent tarafından 1991 yılında geliştirilen ve 1993 yılında, Şahin, Durak ve Şahin tarafından Türkçe’ye uyarlanan, Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,89 olan Sosyal Karşılaştırma Ölçeği kullanılmıştır.Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Veriler için, Aritmetik Ortalama, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve t-Testi uygulanmıştır. Bu araştırmada anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.Araştırma sonucunda, sosyal karşılaştırma alt maddelerinden “yetersiz-yeterli” olma maddesine ait puan ortalaması düşük bulunmuştur. “Yetersiz-yeterli” olma maddesine ait puan ortalamalarının eğitim, gelir, gelecek umudu ve anne hayatta olup-olmama değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı bulunmuştur. “Yetersiz-yeterli” olma algısını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde, odak grup görüşmesi verileri ışığında içerik analizi yapılmıştır. Buna göre, “yetersiz-yeterli” olma algısı “Aile ve Toplumsal Faktörler”, “Mesleki Rehberlik” ve “Siyasi Faktörler” ve “Olumsuz Duygudurum” başlıkları altında gruplanabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: kendilik algısı, kendilik algısına ilişkin görüşler, genç yetişkin erkek.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.