GRUP REHBERLİĞİ PROGRAMININ SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGISINA ETKİSİ

Sait Coşaner, Oğuz Serin

Abstract


Eighth Grade Students' Group Guidance Program The purpose of this study was to examine the effect of Test Anxiety Levels. The study is a quasi-experimental pretest-posttest control group matched study. 50 students participated in experimental (26), control (24) subjects. Tell as a means of data collection (1990) adapted to Turkish by "Test Anxiety Inventory". The experimental group of 10 weeks to 1 times per week "can not handle test anxiety program" was applied. Data analysis, experimental and control group pretest, posttest scores were compared by Anova At the end of this study, it was defined that there is no considerable difference in affection and anxiety grades of the students who had Group Guidance Program or the students who did not have Group Guidance Program, but on the other hand there is a considerable difference in their suspicion grades.

Keywords: anxiety, test anxiety, eighth-grade student

ÖZET

Bu araştırmanın amacı Gurup Rehberliği Programı’nın sekizinci sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerine etkisini incelemektir. Araştırma, öntest-sontest kontrol gruplu eşleştirilmiş yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya 26’i deney, 24’ü kontrol grubu olmak üzere toplam 50 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öner (1990) tarafından Türkçeye uyarlanan  “Sınav Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Deney grubuna haftada 1 defa olmak üzere 10 hafta “ Sınav Kaygısıyla Başa Çıkama Programı” uygulanmıştır. Verilerin analizinde deney ve kontrol grubunun puanları Anova ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda grup rehberliği programı eğitimi alan veya almayan öğrencilerin duyuşsallık ve kaygı puanları arasında anlamlı farklılık olmadığı,  kuruntu puanları arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır.

Anahtar sözcükler: kaygı, sınav kaygısı, sekizinci sınıf öğrencileri


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.