ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGI DÜZEYLERİNİN SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Sait COŞANER, Fatoş SİLMAN

Abstract


Aim of this study is to examine exam anxiety levels of secondary school students in terms of socio-demographic variables. In this study, 6th, 7th and 8th grade secondary school students from Girne, Turkish Republic of Northern Cyprus were preferred as the target population of the study. 48,1 % (n=77) girl students and 51,9 % (n=83) boy students-totally 160 students- defined by random sampling were included in this study. As a data collection tool, “The test Anxiety Inventory” which was adapted to Turkish Language by Oner (1990) was applied to. Arithmetic average, t-test and single sided variant analysis (ANOVA), and Kruskal-Wallis were calculated in parallel with the aims of the study for the analysis of the data. At the end of the study it was observed that anxiety level points of girl students were considerably higher than boy students in the study made on gender difference, and point averages based on education levels of the parents, sibling quantity, academic success, computer usage aims, whether reading books except from course books and book reading periods except from course books were not considerable different.

Keywords: Anxiety, exam anxiety, sixth, seventh, eighth grade secondary school students

ÖZET

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin sınav kaygı düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne ilçesinde öğrenim gören 6., 7. ve 8. sınıf öğrencileri çalışma evreni olarak seçilmiştir. Araştırmaya Seçkisiz örnekleme yöntemi ile belirlenen %48.1’i (n=77) kız ve %51,9’si (n=83) erkek olmak üzere toplam 160 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Öner (1990) tarafından Türkçeye uyarlanan “Sınav Kaygı Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin analizinde araştırmanın amaçları doğrultusunda aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), ve Kruskal-Wallis hesaplanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin, cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada kız öğrencilerin kaygı puanları ortalamaları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuş, anne – babanın eğitimi, ailenin geliri, kardeş sayısı, akademik başarı, bilgisayarı kullanım amacı, ders dışı kitap okuyup okumama ve ders dışı kitap okuma süresine göre kaygı puanları ortalamalarının anlamlı olarak farklılaşmadığı belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Kaygı, sınav kaygısı, altıncı,-yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileri


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.