ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN EĞİTİMCİLERİN ÇOCUK İSTİSMARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Behiye AKACAN

Abstract


The purpose of this research, the causes of child abuse in schools which is Güzelyut in TRNC and what might be and how to prevent abuse in the schools to reduce abuse in schools in relation to the branch on what can be done is to assess their views of teachers and guidance counselors and psychological. Qualitative research methods were used to collect data. Qualitative research methods is one of the "Case Study" was based. Research, case study patterns is one of the "Integrated Single Status" is organized according to design. In this research, data collection methods as "structured interview" type was used. Branch views of teachers and guidance counselors and teachers to evaluate and interview form is used descriptive analysis technique. Psychological guides and counselors is the population of study, educators and junior high school teachers. The sample of this research, y high school teacher, working in 3 branches and 2 guidance counselors  and  x  secondary school teacher, who served 3 branch and 2 are a guide and counselor. As a result, branch schools, teachers and guidance counselors and psychological causes of child abuse, the teacher, parents and students due to personal problems and a number of opinion has emerged due to the social environment.  Schools in the prevention of child abuse research, school administration, teachers and guidance service is also required to be stated that co-operation.

Keywords: Child abuse, sexual abuse, pear abuse.

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, KKTC’in Güzelyurt ilçesinde yer alan milli eğitim bakanlığına bağlı x ortaokul ve y liselerinde ki çocuk istismarının nedenlerinin neler olabileceği, istismarın nasıl önlenebileceği ve istismarın okullarda azaltılması ile ilgili olarak neler yapılabileceği konularında branş öğretmenleri, okul  rehber öğretmenlerini ve psikolojik danışmanların görüşlerini değerlendirmektir. Araştırmada verilerin toplanmasında nitel yöntemler kullanılmıştır. Araştırma, durum Çalışması desenlerinden biri olan “Bütüncül Tek Durum” desenine göre düzenlenmiştir. Bu araştırmada veri toplama yöntemleri olarak “yapılandırılmış görüşme” türü kullanılmıştır. Branş öğretmenleri ile okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanların görüşlerinin değerlendirilmesi amacı ile betimsel analiz tekniği ve öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar  ile branş öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini, y lisesindeki 2 okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar ile 3 branş öğretmeni ve x ortaokulundaki 3 branş öğretmeni ile 2 okul rehber öğretmenleri ve psikolojik danışmanlar  oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, branş öğretmenleri ile okul  rehber öğretmenleri ve  psikolojik danışmanlar; okullarda çocuk istismarının nedenlerinin öğretmenin, ailenin ve öğrencilerin kişisel birtakım problemlerden kaynaklandığı ve de sosyal çevreden kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrıca okullarda çocuk istismarının önlenmesinde okul idaresinin, öğretmenlerin ve rehberlik servisinin işbirliği içinde olmasının gerekli olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı, cinsel istismar, akran istismarı.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.