ERKEK ERGENLERİN ANNE- BABA VE GENÇ İLİŞKİLERİNE YÖNELİK DUYGUSAL İSTİSMAR ALGILARI

Nergüz BULUT SERİN

Abstract


This study aims to state perceptions of a group of high school students on parental emotional abuse. The research sample consists of 227 male students at the same high school. "Emotional Abuse Scale"(EAS), developed by Kars (1999), was used as the data collection instrument. In order to analyze the data, the percentages of the students' answers were calculated. Percentage distribution of answers given to emotional abuse scale questions, which are related to their parents, by the students in the sample has been shown. Results have indicated parental emotional abuse perceived by the youngsters can be categorized as "denial" and "incentive for crime".The study has shown that the parents have difficulties in establishing effective communication and empathy with their children and in guiding them, and that the youngsters perceive their parents' behaviors abusive.

Keywords : Relationship between parents and youngsters, emotional abuse, adolescent

ÖZET

Bu çalışmada bir grup lise öğrencisinin, anne- babalarının duygusal istismar davranışlarına ilişkin algılarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini 227 erkek öğrenci oluşturmuştur.Veri toplama aracı olarak Kars (1999) tarafından geliştirilmiş olan Duygusal İstismar Ölçeği (DİÖ) kullanılmıştır.Verilerin analizinde, örnekleme giren öğrencilerin duygusal istismar ölçeğine verdikleri yanıtların yüzdelik dökümleri yapılmış; anne- babaları ile ilgili olarak verdikleri cevapların yüzdelik dağılımlarına bakılmıştır. Elde edilen bulgularda, anne-babalarının algılanan duygusal istismar davranışlarının, “reddedici” ve “suça yöneltici” alt boyutlarında yer aldığı görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, anne ve babaların gençlerle etkili iletişim ve empati kurma, rehberlik yapmada sorunları olduğu; anne ve babalarının davranışlarının gençler tarafından istismar edici yönde algılandığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Anne baba genç ilişkileri, duygusal istismar, ergen.

 

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.