12 YIL ZORUNLU EĞİTİME İLİŞKİN 1. SINIF ÖĞRETMENLERİ VE VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Esin MERAL KANDEMİR, Perihan ŞARA, Yasin AKAY, Selma ZEMİN

Abstract


Purpose of the research is to find out the opinions of first grade teachers at primary school, the parents about new education system, the problems they faced and solutions during the implementation. The research is descriptive study using qualitative research techniques. Since the research is intented to show  the results concerning a specified situation, it comprises case study patterns. Sampling of research consists of 44 teachers  of first grade and 77 parents that have been choosen through convenient case sampling from criterion sampling method. In the research, semi-structured interview questionnaire has been used as data collection. The data have been analyzed descriptively. Research questions consisted of categories of the study. As a result of the research, the great majority of teachers and parents have been found to be negative about the system. It revealed that teachers and parents  encountered  lots of problems during the implementation of the sytem. The parents and most of the teachers have been observed to express negative opinions regarding 12 year compulsory education system which was arranged as 4+4+4.

Keywords : Education System, 12 Years Compulsory Education, 4+4+4 Regulation

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 1. Sınıf öğretmenleri ve velilerin yeni sistem hakkında görüşlerini, uygulama sırasında yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini açığa çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında İzmir ili merkez ilçelerde görev yapan 1. sınıf öğretmenleri ve 1. sınıf velileri ile yürütülen araştırma belli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya koymayı amaçladığından durum çalışması deseniyle örülmüştür. Araştırmanın örneklemi ise amaçlı örnekleme yönteminden, kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla seçilen 44 ilkokul 1. Sınıf öğretmeni ve 77 veliden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırma soruları araştırmanın kategorilerini oluşturmuştur. Araştırmanın sonucu olarak öğretmen ve velilerin büyük çoğunluğunun sistem hakkında olumsuz görüşte olduğu ortaya çıkmıştır. Veliler ve öğretmenlerin sistemin uygulaması sırasında çok fazla sorunla karşılaştıkları görülmüştür. 4+4+4 şeklinde düzenlenen 12 yıllık zorunlu eğitim sistemine ilişkin veliler ve öğretmenlerin büyük çoğunluğunun olumsuz görüş bildirdiği görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Eğitim Sistemi, 12 Yıl Zorunlu Eğitim, 4+4+4 Uygulaması


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.