EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Gizem SAYGILI, Teoman KESERCİOĞLU, Halit KIRIKTAŞ

Abstract


THE EFFECT OF EDUCATIONAL LEVEL ON SELF-ESTEEM

 

The purpose of this study is to find out the effect of students who is to studying at different classes (pre-graduate, graduate, postgraduate at Süleyman Demirel University) of university educational levels on Self-Esteem. Of the 285 volunteer student who is to studying at Süleyman Demirel University were %33 student at pre-graduate, %30 student at graduate, %34 student at postgraduate.  At the article, the data were collected with a 25-items Likert-type scale, Coopersmith Self-Esteem Inventory. The data was analyzed using SPSS 15.0 for Windows package program. As the method statistical analysis have been selected Independent T-test and One Way ANOVA. Besides we benefited from the descriptive statistics. Findings that obtained at the end of the research demonstrated that the participants’ gender, age, marital status and education level affects self-esteem. However, doing sports have no effect on self-esteem. Besides female participants were found to have high self esteem than men. Similarly, married participants have more self-estem than single participants. Self-esteem scores were examined according to age groups, the 18-20 age group to have low self-esteem were observed. On the other hand, 27 and over age group with the highest self-esteem that arise.  According to grade level, while preparatory students  appear to have the lowest self-esteem, PhD students are found to have the highest self-esteem. In this context, the level of self-esteem increases as the level of education of the participants. As a result, Increase an individual’s level of education positively affects self-esteem.

Keyword: Self-estem, educational level, gender, age

ÖZET

Bu araştırmanın amacı üniversitede farklı düzeylerde  ( hazırlık, lisans, yüksek lisans, doktora) eğitim gören öğrencilerin benlik saygısının çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmaya Süleyman Demirel Üniversitesi’nde eğitim gören 285 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin %33’ü hazırlık, %30’u lisans, %16’sı yüksek lisans ve %18’i doktora düzeyinde eğitim görmektedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 25 maddeden oluşan likert tipi Coopersmith Benlik Saygısı Envanteri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 15.0 for Windows paket programı kullanılmıştır. İstatistiksel analiz yöntemi olarak Independent T-test ve One Way ANOVA seçilmiştir. Ayrıca tanımlayıcı istatistiklerden de faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde; katılımcıların cinsiyetlerine, yaşlarına, medeni durumlarına ve eğitim düzeylerine göre benlik saygısı ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu (p<0,05), ancak katılımcıların spor yapma durumlarına göre benlik saygısı puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Bununla birlikte, kadın katılımcıların erkeklere göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu saptanmıştır.  Benzer şekilde evli olan katılımcıların da bekâr olanlara göre daha yüksek benlik saygısına sahip olduğu belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre benlik saygısı puanları incelendiğinde; en düşük benlik saygısına 18-20 yaş grubu, en yüksek benlik saygısına ise 27 ve üzeri yaş grubunun sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca en düşük benlik saygısına hazırlık sınıfı öğrencilerinin sahip olduğu,  en yüksek benlik saygısına ise doktora öğrencileri sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça benlik saygısı düzeyinin de arttığını söyleyebiliriz. Sonuç olarak kişilerin eğitim seviyesinin yükselmesi benlik saygısını olumlu yönde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet

 

 


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.