6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Serkan MUTLUOĞLU

Abstract


THE STUDY OF SOME OF THE CHANGES OCCORDING TO SOLVING THE CONFLICT OF FIRST YEAR  SECONDARY SCHOOL STUDENTS

The importance of this research is to study some of the changes  of solving the conflict  of first year secondary school students. Girne’s first year secondary school students  was chosen as the Project region. The examples  of simple random sampling and scale methods showed a  44,8%(n=56) girls and 55,2%(n=69) boys which meant that a totalof a 125 students were included in the research.  The cronbach alpha source   used by Koruklu(1998) to develop aggressive  scales 0,64 and a problem solving cronbach scale 0,66 to Determine  The behaviour Of Determination Conflicts Scales(DTBODCS) was used. The importance of the analysis of the source was to arithmetize  the average T-test and the one way varyance analysis (ANOVA) and Krukal-Wallis calculation. The impotance level of this research is 0,05. As a result  the conflict resoluion behavior aggression scores of first year students in secondary schools  depend on  gender ,  the family in which the student lives with , the duration of reading and  the amount of time in which  a child  spends on the computer showed signifigant   differances whilst  the duration of watching TV and playing  outdoor games didn’t show any signifigant differances ; whilst  the problem solving points  depended on the gender and duration of reading of a student showing important differances  , outdoor games , watchig TV and the duration of time spent on the computer did not show any important differances.

Key words: Conflict,conflict resolution behaviour ,first year secondary school students

ÖZET

Bu araştırmanın amacı 6. sınıf öğrencilerinin çatışma çözme davranışlarını bazı değişkenler açısından  incelemektir. Girne’deki ortaöğretim 6. sınıf öğrencileri araştırmanın çalışma evreni olarak seçilmiştir. Seçkisiz ve tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen  %44,8’i (n=56) kız ve %55,2’si (n=69) erkek olmak üzere toplam 125 öğrenci araştırmaya dahil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Koruklu (1998) tarafından geliştirilen, saldırganlık boyutunun Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,64 ve problem çözme boyutunun Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,66 olan Çatışma Çözme Davranışlarını Belirleme Ölçeği (ÇÇDBÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde araştırmanın amaçları doğrultusunda aritmetik ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal-Wallis hesaplanmıştır. Bu araştırmada önem düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmanın sonucunda 6. sınıf öğrencilerinin çatışma çözme davranışı saldırganlık puanları cinsiyete, kitap okuma ve bilgisyar başında zaman geçirme süresine göre anlamlı farklılık gösterirken, tv izleme ve oyun oynama sürelerine göre anlamlı farklılık göstermediği; problem çözme puanları ise cinsiyete ve kitap okuma suresine göre anlamalı farklılık gösterirken, tv izleme, oyun oynama ve bilgisayar başında zaman geçirme süresine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Çatışma, Çatışma Çözme Davranışı, 6.sınıf öğrencileri


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.