KRİZE MÜDAHALEDE KULLANILAN BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ ENVANTERİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Bahar METE-OTLU, Ferda AYSAN

Abstract


COPING STRATEGIES USED IN CRISIS INTERVENTION SCALE: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY

The purpose of the study is to develop a scale to measure school counselors’ coping strategies in crisis situations. The sample of the study consists of 257 school counselors working in the city centre of Izmir, of which 70% (n=180) are women and 30% (n=77) are men. Structural validity of the scale was investigated both by using exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis. Exploratory factor analysis showed that, the scale has a structure consisted of   four subscales. These are; (a)“evaluation of crisis situation”, (b) “providing social support”, (c) “constituting social network” and (d) “acquiring coping skills”. The Cronbach alpha was calculated to be .91. In conclusion, it can be stated that the scale is a valid and reliable instrument to measure school counselors’ coping strategies used in crisis intervention.

Keywords: Crisis intervention, coping strategies crisis intervention scale, school counselors, reliability, validity

ÖZET

Bu çalışmada, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul psikolojik danışmanlarının krize müdahalede kullandıkları başa çıkma stratejilerini ölçmek amacı ile bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İzmir ili merkez ilçelerinde görev yapan 257 okul psikolojik danışmanı oluşturmaktadır. Katılımcıların %70’i (n=180) kadın, ve %30’u (n=77) erkektir. Ölçeğin yapı geçerliliğinde açımlayıcı faktör analizi ve doğrulaycı faktör analizi kullanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Bu boyutlar; (a) sosyal destek olma, (b) başa çıkma becerileri kazandırma,  (c) kriz durumunun değerlendirilmesi ve (d) sosyal ağ oluşturma olarak belirlenmiştir. Cronbach alpha iç tutarlık katsayısı ölçeğin bütünü için. 91 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak,  ölçeğin okul psikolojik danışmanlarının krize müdahalede kullandıkları başa çıkma stratejilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Krize müdahale, krize müdahalede kullanılan başa çıkma stratejileri envanteri, okul psikolojik danışmanları, geçerlik, güvenirlik


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.