KKTC ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN İDARİ PERSONELİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İLE MESLEKİ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ VE GÖRÜŞLERİ

Anıl SAYILIR

Abstract


In Turkish Republic of Northern Cyprus Professional Satisfaction of the administrative staff at universities is low. Until today, the solutions that revealed to solve this problem have been examined by psychological counseling and guidance unit. For this reason, the aim of the study is to emphasize the importance of in service training at universities and uphold the studies on this crucial problem. Overall, the core aim of the study is to find solutions for the high professional satisfaction of the administrative staff that work at universities and to emphasize the importance of psychological counseling and guidance unit with the importance of in service training. Qualitative and Quantitative research methods were use in this study. There were significant differences between the post-tests of the controlled and experimental group. In service training should be designed according to social, psychological, physical and professional needs of the staff and also should be   applied to the whole personnel including managers in a well-designed programme. Furthermore, the number of scientific researches should be increased and developed.

Key Words: Professional Satisfaction, in service training, administrative personnel.

Özet

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de üniversitelerde idari personellerin mesleki doyumlarının düşük oluğu gözlemlenmiştir. Bugüne kadar bu soruna getirilen çözümler Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından incelenmiştir. Dolayısı ile bu çalışmada, Üniversitelerdeki Hizmet içi eğitimin önemini vurgulamak ve çalışmalara destek olmak amaçlanmaktadır. Kısacası, KKTC üniversitelerinde çalışan idari personelin mesleki doyumlarına çözüm bulmak ve PDR merkezlerinin ve hizmet içi eğitimin önemini vurgulamak araştırmanın önem noktasını oluşturmaktadır. Nicel ve nitel araştırma teknikleri iç içe kullanılmıştır. Hizmet içi eğitim alan grubun son testi ile almayan grubun son testi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Hizmet içi eğitimin, tüm kurum personel ve müdürlerine; sosyal, psikolojik, fiizksel ve mesleki alanlarda programlandırılıp düzenli bir şekilde uygulanması, deneysel araştırmaların artırılması ve geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Mesleki Doyum, Hizmet İçi Eğitim, İdari Personel


Full Text: FULLTEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.