ANNELERİN ÇOCUKLARINA İLİŞKİN AKILCI OLMAYAN İNANÇLARININ İNCELENMESİ

Şerife ÖZBİLER

Abstract


The main aim of this study to whether the irrational beliefs of mothers’ with a primary school aged child show significant differences according to some variables ( the number of children, educational level, working status, perceived socioeconomic level and monthly household income and reading book frequency). The participants of study consist 88 mothers with a primary school aged children and who are living in the Eastern Anatolia Region of Turkey. In order to collect research data, Personal Information form and Parent Irrational Belief Scale was used. Independent sample t-test and one way ANOVA results reveal that there are significant differences between irrational beliefs and perfectionism to child rearing, of mothers with a primary school aged child and their educational level, perceived monthly income and socioeconomic level and book reading frequency. However, there were no significant differences between the expectations of the mother for the relationship of their children,  their perfectionism to child rearing and a number of children and their employment status. In addition, there were no significant differences between the expectations of a mother for the relationship of their children and their educational level, perceived socioeconomic level and monthly household income. The results of the study were discussed with in the context of literature and suggestions was provided for future studies.

Keywords: Mother-child, irrational belief, perfectionism, expectation

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesindeki ilköğretim döneminde çocuğu olan annelerin sahip oldukları akılcı olmayan inançların bazı değişkenlere  (çocuk sayısı, eğitim düzeyleri, çalışma durumu, algıladıkları sosyoekonomik düzeyleri ve aylık geliri ve kitap okuma sıklığı) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Araştırmanın katılımcıları Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan ilköğretim döneminde çocuğu olan 88 annelerden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde Kişisel Bilgi Formu ve Anne Babaların Akılcı Olmayan İnançlar  Ölçeği kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve bağımsız örneklemler  t- testi sonuçlarına göre, ilköğretim döneminde çocuğu olan annelerin, eğitim düzeyleri, algıladıkları sosyoekonomik düzeyleri ve aylık geliri ve kitap okuma sıklığı akılcı olmayan düşünceleri ve çocuk yetiştirmedeki mükemmeliyetçilikleri ile anlamlı derecede farklılaştığı görülmektedir. Ancak, annelerin çocukları ile ilişkilerinde beklentileri, çocuk yetiştirmedeki mükemmeliyetçilikleri ve akılcı olmayan inanışları, çocuk sayısına ve çalışma durumuna göre anlamlı derecede faklılaşmamaktadır. Bunun yanında, annelerin  çocukları ile ilişkilerinde beklentileri eğitim düzeyine ve algılanan sosyoekonomik düzey ve ev hanesine düşen aylık gelire göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Bu araştırmanın sonuçları ilgili alan yazını çerçevesinde tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anne-çocuk, akılcı olmayan inanç, mükemmeliyetçilik, beklenti

 


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.