AİLE EĞİTİMİNDE KULLANILAN TİYATRO YÖNTEMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN İNCELENMESİ

Fahri SEZER, Ercan ALTAN

Abstract


AN ANALYSIS OF OPINIONSRELATEDTO THEATER METHOD USED IN FAMILY EDUCATION

The purpose of this researchis to determine educational activities conducted with the theater method to the students' families,whethertheir attitudes, their adolescent developmental problems, the use of technology and their awareness about intra- family communication.For this purpose, 21 volunteer teachers, 20 of whom were psychological counselors and guidance teachersorganized total seven shows in three counties atBalikesir province. Data were collected from 431 of 2045 participants in total.In order to obtain data from the participants watch the theater demonstration, the structured interview form that the researchers had prepared was used as a data collection tool.As a result, it can be said that the theater method which is used as a different method in family education can be used as an effective education method in family education. Positive feedback, especially from the participants, indicates that effectiveness is effective in enhancing child-family interaction and communication.

Keywords: FamilyEducation, Theater Method, PsychologicalCounseling, Guidance Services.

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğrenci ailelerine tiyatro yöntemi ile yapılan eğitici çalışmaların, onların tutumları, ergenlik dönemi gelişim sorunları, teknoloji kullanımı ve aile içi iletişim hakkında farkındalıklarına etki edip etmediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 20’si Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmen olmak üzere 21 gönüllü öğretmen ileBalıkesir ilinde bulunan üç ilçede toplamda yedi gösteri düzenlenmiştir. Gösteriye katılantoplam 2045katılımcının431’inden veriler toplanmıştır. Tiyatro gösterisini izleyen katılımcılardan veri elde etmek amacı ile araştırmacılarınhazırlamış oldukları yapılandırılmış görüşme formuveri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Sonuç olarak aile eğitiminde farklı bir yöntem olarak kullanılan tiyatro yönteminin aile eğitiminde etkili bir eğitim yöntemi olarak kullanılabileceği söylenebilir. Özellikle katılımcılardan gelen olumlu geri bildirimler etkinliğin çocuk-aile etkileşimini ve iletişimini arttırmada etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Aile Eğitimi, Tiyatro yöntemi, Psikolojik Danışma, Rehberlik Hizmetleri

Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.