OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ÇOCUKLARIN FİZİKSEL İSTİSMAR VE İHMALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cansu SOYER

Abstract


VALUATION OF THE SCHOOL HEADMASTERS AND TEACHERS’ VIEWS ON CHILDREN’S PHYSICAL ABUSE AND NEGLECT

The child abuse and neglect had accepted as a important problem for children in our society and especially for all of the world, recently. The problem of child abuse and neglect, both schoolheadmasters and teachers’ positions are very important to identify and prevent it. When the litetature are analyzed,  the problem of physical abuse and neglect is accepted as the most common problem encountered. Accodingly this study’s aims that, the school headmasters and teachers are accept which behaviors as physical abuse and neglect. This study was carried in two different government primary schools that under the T.R.N.C Ministry of Education, Directorate of Primary Education Department. During the research, with the semi-structured interview technique, as a qualitative research method was used.  In the two different schools, 5 headmasters and 25 teachers, in total 30 participants were interviewed. In accordance with this purpose  the participants of the study, they examined the phycal abuse into the 5 themes as; physical violence to the child / child battering, punishment or disipline to child with beating, child’s basic needs dont fulfilmented such as their nutrition, chlothes etc., the children dont protectioned by parent and finding of the bruises, wounds or burns on the children’s body. All of these themes are occured by the participant’s opions. Although, the most common type of abuse and neglect is examined as a physical abuse and neclegt too.

Key Words: Child Abuse and Neglect, Physical Abuse, Physical Neglect

Özet

Çocuk istismarı ve ihmalleri türleri içerisinde fiziksel istismar ve ihmal en sık görülebilen ve en yaygın olarak karışlaşılabilen istismar türüdür. Fiziksel istismar ve ihmal, çocuk üzerinde sorumluluğu, gücü olan veya çocuk tarafından güvenilen bir ebeveyn veya kimsenin, makul ölçülerde kontrolü altında olan biretkileşim veya etkileşimsizlik nedeniyle çocuğun gerçek zarara uğramasına veya potansiyel bir zarartehdidine maruz kalmasına neden olmasıdır. Fiziksel istismar ve ihmal; çocuğa bakmakla yükümlü olan kişilerin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi ve çocuğu fiziksel ya da duygusal vb diğer tüm istismar dahilinde yer alan türleri açısından ona zarar verilecek şekilde göz ardı edilmesi olarak tanımlanabilmektedir. Bu araştırmada okul yönetici ve öğretmenlerinin hangi davranışları fiziksel istismar ve ihmal olarak kabul ettiği, bu davranışlardan hangisi ile daha sık karşılaştıkları konusundaki kişisel görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırma, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı iki devlet okulunda yapılmıştır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, iki ayrı okulda toplamda 30 olmak üzere, 5 okul yöneticisi ve 25 öğretmen ile görüşülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik yöntemi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların elde edilen bulgular doğrultusunda fiziksel istismar ve ihmal kolay ifade ederek tanımlayabildikleri ortaya çıkmıştır. Tüm Katılımcılar, hiçbir çekinceleri olmadan verilen bilgilendirme doğrultusunda düşüncelerini açıkça ifade etmişlerdir. Fiziksel istismar, diğer istismar türlerine bakıldığında daha sıkça karşılaşılabilinen ve en yaygın rastlanılan, bununla birlikte belirlenmesi en kolay istismar ve ihmal türüdür.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı ve İhmali, Fiziksel İstismar, Fiziksel İhmal


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.