TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN KAPATILMASININ MESLEKİ EĞİTİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİNE ETKİLERİ

Nejat İRA, İlkay AKTAN

Abstract


THE EFFECTS OF CLOSING OF TECHNICAL EDUCATION FACULTY ON VOCATIONAL TRAINING PROCESS

This research aiming to determine the effects of the closure of faculties of technical education on the process of teacher training in vocational education was carried out in the qualitative research design. This research is a qualitative case study with a holistic multi-state pattern. The sample of this study consisted of 8 Education Managers and 10 Techinal Teachers working in A and B Vocational and Technical Anatolian High Schools in Konya Karatay and Meram districts in the 2018-2019 academic year. Interview method was used as data collection technique. Based on expert opinions, an eight-question semi-structured interview form was developed. In order to increase the internal validity of the research (credibility), a conceptual framework was formed as a result of the literature review. In order to increase the external validity of the research, the research process and what has been done in this process are explained in detail. In order to solve the quality problem, the Technical Education Faculties should be reopened, the engineers and teachers should be terminated by making the necessary arrangements in order to solve the complexity. It was concluded that the coordination of Higher Education Council should be increased, school-industry cooperation should be increased, workshops and laboratories should be equipped with the latest technology, training planning should be done and teacher candidates should not be taken more than the need.

Keywords: Technical Education Faculty, Closure, Vocational Education, Teacher Training

ÖZ

Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılmasının mesleki eğitime öğretmen yetiştirme sürecine etkilerinin neler olduğunu belirlemeyi amaçlayan bu araştırma nitel araştırma deseninde yürütülmüştür.  Bu araştırma bütüncül çoklu durum desenli nitel bir durum çalışmasıdır. Bu araştırmanın örneklemini 2018-2019 öğretim yılında Konya Karatay ve Meram ilçelerinde yer alan A ve B Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde çalışan 8 Eğitim Yöneticisi ve 10 Teknik Öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama tekniği olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Uzman görüşlerine dayanılarak sekiz sorulu yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmanın iç geçerliğini (inandırıcılığını) artırmak için görüşme formu geliştirilirken ilgili literatür incelemesi sonucunda konu ile ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Araştırmanın dış geçerliğini artırmak için araştırma süreci ve bu süreçte yapılanlar ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Araştırma genelinde, kalite sorunun çözülmesi için, Teknik Eğitim Fakülteleri tekrar açılması gerektiği, mühendis-öğretmen karmaşasına gerekli düzenlemeler yapılarak son verilmesi gerektiği, teoriden ziyade pratik eğitime ağırlık verilmesi gerektiği, öğretmen nitelikleri açısından, mesleki yeterlilik ve pedagojik formasyonun artırılması gerektiği, Milli Eğitim Bakanlığı-Yükseköğretim Kurulu koordinasyonun artırılması gerektiği,  okul-sanayi işbirliğinin  artırılması gerektiği, atölye ve laboratuvarların son teknolojiyle donatılmasının gerektiği, eğitim planlamasının yapılarak ihtiyaçtan fazla öğretmen adayının alınmaması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Teknik Eğitim Fakültesi, Kapatılması, Öğretmen Yetiştirme


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.