DUYGUSAL ZEKA, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ VE FEN BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Sabiha AKTAŞ, İdris AKTAŞ, Serpil KALAYCI

Abstract


THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE, SCIENTIFIC PROCESS SKILLS AND SCIENCE ACHIEVEMENTS

The purpose of this study is to investigate the relationship between emotional intelligence, science process skills and science academic achievement of 8th students. The study is designed as a correlational study in the survey model. The sample of the study consisted of 317 8th grade students at secondary school including 158 females and 159 males who were selected according to cluster sampling method at a secondary school that selected according to convenience method in a city center in south of Turkey. As a data collection tool; "Bar-On Emotional Intelligent Scale", "Science Process Skill Test" and “the year-end report card grade of the science lesson" were used. The obtained data were firstly analyzed using descriptive statistics such as mean, standard deviation and percent. Then, Pearson correlation analysis was used to determine whether there was a relationship between variables. At the end of the study, results revealed that students’ emotional intelligent and sub-dimensions levels are high, basic proses skills are upper-intermediate, integrated proses skills are low and total scientific process skills are intermediate, science course academic achievement levels are upper-intermediate. Moreover, the results revealed that there is a statistically significant relationship between emotional intelligence and scientific process skills, also between emotional intelligence and science achievement.

Keywords: Academic achievement, emotional intelligence, science course, science process skills.

Öz

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 8. sınıf öğrencilerin duygusal zeka, bilimsel süreç becerileri ve fen bilimleri dersi akademik başarı düzeylerini belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma, tarama modelinde korelasyonel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışmanın örneklemini, Hatay il merkezindeki bir ortaokulda 8. sınıflar arasından küme örnekleme yöntemine göre seçilen toplam 317 (158 kız, 159 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Bar-on duygusal zeka ölçeği, bilimsel süreç beceri testi ve fen bilimleri dersi karne notları kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle betimsel istatistikler kullanılmıştır. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin duygusal zeka ve alt-boyutlarındaki düzeylerinin yüksek, temel süreç becerileri orta üstü, bütünleştirilmiş süreç becerileri düşük olmak üzere toplam bilimsel süreç beceri düzeylerinin orta, fen bilimleri dersi akademik başarıları düzeylerinin orta üstü olduğu belirlenmiştir. Ayrıca duygusal zeka, bilimsel süreç becerileri ve fen bilimleri dersi akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Terimler: Akademik başarı, bilimsel süreç becerileri, duygusal zeka, fen dersi.

KAYNAKLAR

Agnoli, S., Mancini, G., Pozzoli, T., Baldaro, B., Russo, P.M., & Surcinelli, P. (2012). The interaction between emotional intelligence and cognitive ability in predicting scholastic performance in school-aged children. Personality and Individual Differences, 53, 660-665.

Akkoyunlu, B., Yılmaz-Soylu, M., & Çağlar, M. (2010). Üniversite öğrencileri için “sayısal yetkinlik ölçeği” geliştirme çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 10-19.

 

Aktaş, İ., & Ceylan, E. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç beceri düzeylerinin belirlenmesi ve akademik başarıyla ilişki düzeyinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 123-136.

Aktaş, S. (2016). Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerileri, duygusal zekaları, bilişsel stilleri ve akademik başarılarına etkisi (Yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Atalay, B. (2014). Ortaokul öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi).  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen değişkenlerin belirlenmesi (Yüksek lisans tezi).   Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Bilgin, İ. (2004). Bilimsel süreç becerilerinin tanıtımı ve ilköğretim 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerindeki performanslarının incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 13-37.

Böyük, U., Tanık, N., & Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. TUBAV Bilim Dergisi, 4(1), 20-30.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı.  (10. Baskı).  Ankara: Pegem Akademi.

Costa, A., & Faria, L. (2015). The impact of Emotional Intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school. Learning and Individual Differences, 37, 38–47.

Çakar, U., & Arbak, Y. (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu-zeka ilişkisi ve duygusal zeka. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 29-41.

Davis, M. (2004). Duygusal zekanızı ölçün. 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.

Diken, E.H., & Aydoğdu, M. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile fen başarıları (genetik konusunda) arasındaki ilişki. Online Fen Eğitimi Dergisi, 3(1): 1-13.

Erdem, M., İlğan, A., & Çelik, Ç. (2013). Lise öğretmenlerinin duygusal zeka düzeyleri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. Turkish Studies, 8(12), 509-532.

Eymen, E. (2007). Duygusal zeka, Kalite ofisi Yayınları.

Festus, A.B. (2012). The relationship between emotional ıntelligence and academic achievement of senior secondary school students in the federal capital territory, Abuja. Journal of Education and Practice, 3(10), 13-20.

Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H.H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.). McGraw Hill: Boston.

Ghaemi, F., & Anari, N.N. (2014). Emotional intelligence, willingness to communicate, and academic achievement among Iranian efl learners. European Journal of Scientific Research, 128(2), 172-182.

Goleman, D. (1998). İşbaşında duygusal zeka (34. Baskı). İstanbul: Varlık Yayınları. Çev: Banu Seçkin Yüksel

Güneş, M.H., Şener, N., Topal-Germi, N., & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanımına yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11.

Güven, M., & Çıray-Özkara, F. (2016). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ve duygusal zekaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1247-1257.

Habibah, E., Rahill, M., Maria, C.A., Samsilah, R., Nooreen N., & Omar, F. (2007). Emotional Intelligence of at risk students in Malaysian secondary schools. The international journal of learning, 14(8). (Online). Available: http.www.learning-journal.com. (July 24, 2008)

Hangül, T., & Üzel, D. (2012). Duygusal zeka ve akademik başarı arasındaki ilişki. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 27-30 Haziran, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Hazır, A., & Türkmen, L. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 81-96.

İşmen, A.E. (2004). Duygusal zeka ve aile işlevleri arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(11), 55-75.

Karapınar, A., & Şaşmaz-Ören, F. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin belirlenerek cinsiyet ve sınıf düzeyi bakımından incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(4), 368-385.

Karar, E.E., & Yenice, N. (2012). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 83-100.

Kozcu-Çakır, N., & Sarıkaya, M. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin değerlendirilmesi.  Turkish Studies, 13(4), 859-884.

Köksal, A. (2007). Üstün zekalı çocuklarda duygusal zekayı geliştirmeye dönük program geliştirme çalışması. (Yüksek lisans tezi).  İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Meriç, G., & Karatay, R. (2014). Ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 7(18), 653-669.

Odabaşı, B. (2013).  İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin ana baba tutumları açısından incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(2), 33-51.

Oğan, E., & Yücel-Toy, B. (2017).  Meslek yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin incelenmesi. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 7(3), 445-461.

Qualter, P., Gardner, K., J., Pope, D.J., Hutchinson, J.M., & Whiteley, H.E. (2012). Ability emotional intelligence, trait emotional intelligence, and academic success in British secondary schools: A 5 year longitudinal study. Learning and Individual Differences, 22, 83-91.

Sarı, M.H., & Hunt, E.T. (2020). Parent-child mathematics affect as predictors of children's mathematics achieve. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 9(1), 85-96.

Türkmen, H., & Kandemir, E.M. (2011). Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri öğrenme alanı algıları üzerine bir durum çalışması. Journal of European Education, 1(1), 15-24.

Vidal-Rodeiro, C.L., Emery, J.L. & Bell, J.F. (2012). Emotional intelligence and academic attainment of British secondary school children: a cross-sectional survey. Educational Studies, 38(5), 521-539.

Wilke, R.R., & Straits, W.J. (2005). Practical advice for teaching inquiry-based science process skills in the biological sciences. The American Biology Teacher, 67(9), 534-540.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz-Karabulutlu, E., Yılmaz, S., & Yurttaş, A. (2011). Öğrencilerin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2(2), 75-79.

Yüksel, M., & Geban, Ö. (2014). The relationship between emotional ıntelligence levels and academic achievement. International Online Journal of Educational Sciences, 6(1), 165-182.

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)