SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRTÜK BİLGİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Pınar ÇAKIR, Nejat İRA, T.Hakan YENAL

Abstract


WIEWS OF CLASSROOM TEACHERS ABOUT TACIT KNOWLEDGE

In this research, it  has been targeted to reveal the views, determine the purposes and methods of using the tacit knowledge in the school where they work of classroom teachers. Descriptive phenomenology pattern, which aims to reveal the perceptions and experiences of individuals who are among qualitative research patterns from their own perspective, was used in the study. 8 classroom teachers in Bayraklı, İzmir during the academic year of 2019 - 2020 form the population of the study. The population has been reached through criterion sampling method. Data has been gathered through a semi-structured interview, which was developed by the researcher through the revision of the related literature. Interviews for each participant lasted between 25 and 50 minutes. The interviews were recorded in voice within the permission of the participants. Data has been gathered through a semi-structured interview, which was developed by the researcher through the revision of the related literature. Content validity of the interview questions has been provided with the editing of an expert. For the credibility of the research, the data was dumped as is. The participants approvals were also obtained for the resulting data. The results of the study show that the use of tacit knowledge within the organization, it is widespread and enables individuals to communicate more effectively, develop themselves and have high knowledge for the purposes of the organization and the institution.

Keywords: Tacit knowledge, explicit knowledge, teacher

Öz

Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin örtük bilgiye ilişkin görüşlerinin, örtük bilgiyi çalıştıkları okulda kullanım amaçlarının ve yöntemlerinin belirlenip derinlemesine ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan bireylerin kendi bakış açısından algı ve deneyimlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan betimleyici fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 öğretim yılı güz döneminde İzmir ili Bayraklı ilçesinde görev yapmakta olan ve ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen sekiz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış sekiz sorunun yer aldığı görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Her katılımcı için görüşmeler 25-50 dakika arasında sürmüş, katılımcıların izinleri dahilinde görüşmeler ses kaydına alınmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde kullanılan sorular araştırmacılar tarafından alan yazının taraması yapılarak hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular için uzman görüşü alınarak soruların kapsam geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın inandırıcılığı için verilerin dökümü olduğu gibi yapılmış, ortaya çıkan veriler için katılımcı onayları alınmıştır. Elde edilen bulgular örtük bilginin kurum içerisinde kullanılmasının yaygın olduğunu, örgütün ve kurumun amaçları doğrultusunda bireylerin daha güçlü iletişim kurmalarına, kendilerini geliştirmelerine ve yüksek bilgiye sahip olmalarına olanak sağladığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Örtük bilgi, açık bilgi, öğretmen

KAYNAKÇA

Aydıntan B., Aykut G. ve Bingöl D. (2010). Örtük bilgi paylaşım niyeti üzerinde sosyal sermaye ve denetim merkezi odaklılığının rolü: Hakimlikte bir alan araştırması. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12 (1),1 - 26.

Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. (1. Baskı). İstanbul: Kariyer Yayınları.

Ira, N., & Bulut, S. (2018). Organizational power resources and psychological capital relations in schools. International Online Journal of Primary Education (IOJPE), 7(2), 17-25.

Doğan, H. (2003). Hümanistik bir yaklaşımla örtülü bilgi analizi: Örtülü bilgi gelişimi ve paylaşımında duygusal zeka ile beden dilinin rolü ve stratejik kullanım yolları. Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 58 - 66.

Doğan H. (2006). Kültürel pazarlarda örtük bilginin algılanması ve Beypazarı örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 96 - 123.

Doğan H. (2007). İşletmelerde örtük bilginin somutlaştırılması ile olası stratejik risk sendromlarına ilişkin çözüm önerileri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (2), 143 - 160.

Ersoy, A. ve Saban, A. (2016). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri. Ankara: Anı Yayıncılık

Ivona, O. (2009). The importance of tacit knowledge within the organization. 2 December 2019 retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.621.8764&rep=rep1&type=pdf

Liu, Z-g. & Cui, J. (2012), Improve technological innovation capability of enterprises through tacit knowledge sharing. Procedia Engineering, 29, 2072–2076.

Moustakas, C. E. (1994). Phenomenological research methods. Sage Publications, Inc

Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.

Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation. Long Range Planning, 33 (1), 5 - 34.

Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. Chicago: University of Chicago Press.

Polanyi, M. (1969). Knowing and Being. In M. Grene (Ed.). Chicago: University of Chicago Press.

Şimşek, H. ve Yıldırım, A. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yıldırım, B. F. ve Özdemirci, F. (2019). Kurumlarda örtük bilginin yapay zekâ destekli tavsiye sistemleri aracılığıyla ortaya çıkarılması. Bilgi Yönetimi Dergisi, 2 (1), 34 - 43.

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)

ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)