RESİM SANATINDA GÖÇ VE ŞİDDET İLİŞKİSİNİN GERÇEKÇİLİK KAVRAMI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ

Gonca YAYAN, Çağatay ATLI

Abstract


THE EVALTION OF THE RELATIONSHIP OF MIGRATION AND VIOALENCE IN THE ART OF PAINTING WITHIN THE CONCEPT OF REALISM

In every period of history, artists reflected their true social tendencies while expressing the relationship between violence and migration in their works. Therefore, in the works created by the artists with this concept of realism, it has been observed that their feelings and dreams are replaced by the reality of their society. In fact, the concept of violent immigration for every society is an important social phenomenon that affects people directly or indirectly in the thought and action plan of all fields of art. In this respect, it is possible to talk about at least two types of immigration that individuals are exposed to, willingly or unwillingly, in societies. This relationship between violence and immigration can also be defined as the violence that migrants experience and made the others experience. In this article, while the phenomenon of migration and the violence experienced by individuals during migration are discussed, the observations of local and foreign painting artists are comparatively evaluated using the literature review model, which is one of the qualitative research methods.

Keywords: Realism, violence, immigration, painting.

Öz

Tarihin her döneminde sanatçılar, şiddet ve göç olgusu arasındaki ilişkiyi eserlerinde sanatsal bir ifadeyle ilişkiyi eserlerinde ifade ederlerken, gerçek toplumsal eğilimlerini yansıtmışlardır. Dolayısıyla sanatçıların bu gerçekçilik kavramıyla oluşturdukları bu eserlerinde, duygu ve hayallerinin yerini toplumlarının gerçekliğine bıraktıkları görülmüştür. Aslında her toplum için şiddet içerikli göç kavramı, sanatın bütün kollarında düşünce ve eylem planında doğrudan veya dolaylı olarak insanları etkileyen önemli bir sosyal olgudur. Bu yönüyle, toplumlarda bireylerin isteyerek veya istemeyerek maruz kaldıkları en az iki göç türünden bahsetmek mümkündür. Şiddet ve göç arasındaki bu ilişki, kısaca göç eden bireylerin yaşadığı ve yaşattığı şiddet olarak da tanımlanabilir. Bu makalede, göç olgusu ile göç esnasında bireylerin yaşadığı şiddet ele alınırken, nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama modeli ile yerli ve yabancı resim sanatçılarının gözlemleri karşılaştırılmalı değerlendirilmiştir.

Anahtar Terimler: Gerçekçilik şiddet, göç, resim sanatı.

KAYNAKLAR

Baldwin, M., & Edwards, M. S. (1994). The politics of immigration. West European Politics. London: Routledge.

Baş, E. (2016). 1990 sonrası göçle gelen kültürel etkileşimin disiplinlerarası sanata yansıması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Bulut, A. (2018). Resimde gerçekçiliğin yeniden değerlendirilmesi ve güncel yaklaşımlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı, Mardin.

Copet-Rougier, E. (1989). ‘Le Mal Court’: Başsız Bir Toplumda Görünen ve Görünmeyen Şiddet: Kamerun’daki Mkakolar, David Riches (Ed). Antropolojik Açıdan Şiddet (s. 69-92), (D. Hattatoğlu, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.

Delice, M., & Yaşar, M. (2014). Göç ve şiddet suçları ilişkisinin incelenmesi. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (44). Temmuz-Ağustos Sayısı

Dursun, Y. (2011). Şiddetin izni sürmek: Şiddet nedir?. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi (FLSF), 12, 1-18.

Erdemci, F., Germaner, S., & Koçak, O. (2008). Modern ve ötesi 1950-2000. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Ersoy, A. (1998). Günümüz Türk resim sanatı (1950’den 2000’e). İstanbul: Bilim Sanat Galerisi.

Erol Çelebi, C. (2020). Göçün öteki yüzü: Türkiye çağdaş sanatında göç olgusu, Ulak Bilge Sosyal Bilimler Dergisi, 47, 400-407.

Faist, T. (2003). Ulusaşırı göç ve ulusaşırı toplumsal alanlar. (Çev; Azat Zana Gündoğan ve Can Nacar) İstanbul: Bağlam Yayınları.

Giray, K. (2000). Türkiye İş Bankası resim koleksiyonu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Girgin, F. (2017). Sanatta Göç Teması, International Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS), 1(1), 54-75.

Göktürk, A., & Kaygalak, S. (1999). Göç ve kentleşme, Ü. Onat, A. Altay (Yay. Haz.). Sosyal hizmet sempozyumu ’99 bölgesel kalkınma sürecinde sosyal hizmet, Ankara: TC. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu Yayını.

Gönülal, Ö. (2007), Sanat kavramı ile iç göç ilişkisi üzerine düşünceler. Erişim Tarihi: 01 Ocak 2021, Erişim Linki: http://aves.akdeniz.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=2039&NO=24

İşanç, Y. (2008). Yeni Türk gerçekçiliği ve Nedim Günsür. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Kantemir, E. (1973), Gerçekçilik, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6(1)

Kazan, R., & Daban, P. (2018).  Göçlerin son dönem Arap edebiyatına ve görsel sanatlara yansımaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 29-47.

Mardani, A. (2018). Göç hikâyeleri. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana sanat Dalı, Sanatta Yeterlilik Tezi, Ankara.

Maton, K. (2008). Habitus. Grenfell, M. (Ed.), Pierre Bourdieu: Key concepts (s. 49-67) içinde. Stocksfield: Acumen Publiching Limited.

Öner, F. K. (2016). Çağdaş Türk resim sanatında göç teması: Ramiz Aydın örneği. İçinde A. Tilbe ve S. Bosnalı (Edt.), Göç üzerine yazın ve kültür incelemeleri (ss. 41-54). London: Transnational Press London.

Özsöz, C. (2014). Pierre Bourdieu: Simgesel şiddet, eğitim, iktidar. Cogito: Pierre Bourdieu, 76, 290-311.

Penninx, R., Spencer, D., & Hear, N. V. (2008). Migration and integration in Europe: The state of research. England: ESRC Centre on Migration, Policyand Society (COMPAS) University of Oxford.

Plehanov, V. G. (1999). Sosyalist açıdan toplum, sanat, eleştiri. Çev: Asım Bezirci, İstanbul: Evrensel Yayınevi.

Seyed Hosseini, R. (1991), Edebiyat okulları. Tahran: Negah Yayınları.

Şengel, D. (2015). Düşkün ikona. İstanbul: SALT/Garanti Kültür AŞ.

Türk, B. (2007). Bourdieu ve söylem tartışmaları, Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, der. Güney Çeğin vd., İstanbul: İletişim Yayınları

 

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE)

ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE) are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)