TÜRKÇE ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Ceren ŞENTÜRK, İlyas YAZAR

Abstract


POSTGRADUATE STUDIES ANALYSIS ON TURKISH TEACHING

This study, which aims to examine the graduate theses prepared in the field of Turkish teaching between 2010-2020, is designed as qualitative research at the descriptive level. Within the context of the study 138 master's and 42 doctoral theses were examined, document review was used in data collection and content analysis method was used in the analysis. The examined studies were analyzed over 8 criteria including publication year, type of publication, methodology, type of participant, data collection tool, analysis method, department of study, Turkish language learning area, and the findings were presented by giving frequency and percentage distributions. Research has shown that theses related to Turkish teaching have gained momentum in 2018-2019 and are mostly done at the master's level. These studies are mostly written incorporating in the Primary Education and Department of Turkish Education and are more focused on writing skills as a learning area. It was concluded that the study group mainly consisted of students and teachers. It was also found out that the quantitative research method and experimental research model were mostly used in the studies. Furthermore, it was identified that the most commonly used data collection tool in these studies is scale or test. Ultimately, when data analysis techniques were examined, it was found that descriptive statistical data and parametric tests were mainly used.

Keywords: Teaching Turkish, reading, writing, speaking, listening.

Öz

2010-2020 yılları arasında Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezleri incelemeyi amaçlayan bu çalışma, betimsel düzeyde nitel bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında 138 yüksek lisans ve 42 doktora tezi incelenmiş, verilerin toplanmasında doküman incelemesi, analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen çalışmalar yayın yılı, yayın türü, metodoloji, katılımcı türü, veri toplama aracı, analiz yöntemi, çalışılan anabilim dalı, Türkçe öğrenme alanı olmak üzere 8 kriter üzerinden analiz edilmiş, bulgular frekans ve yüzde dağılımları verilerek sunulmuştur. Yapılan araştırma Türkçe öğretimi ile ilgili tezlerin 2018-2019 yıllarında artış gösterdiği ve genellikle yüksek lisans düzeyinde yapıldığı görülmektedir. Yapılan çalışmaların çoğunlukla Temel Eğitim ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde yapılmış olup öğrenme alanı olarak daha çok yazma becerisi üzerine yoğunlaşılmıştır. Çalışma grubunun ağırlıklı olarak öğrenci ve öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir.  Çalışmalarda daha çok nicel araştırma yönteminin ve deneysel araştırma modelinin kullanıldığı tespit edilmiştir. İncelenen tezlerde en sık kullanılan veri toplama aracının ise ölçek veya test olduğu belirlenmiştir. Veri analiz teknikleri incelendiğinde ise ağırlıklı olarak betimsel istatistik verilerinin ve parametrik testlerin kullanıldığı saptanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Terimler: Türkçe öğretimi, okuma, yazma, konuşma, dinleme.

KAYNAKLAR

Akpunar, B., Kazu, İ., & Erdamar, F. (2018). Sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmen adayları üzerine yapılmış doktora çalışmalarının incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (67).

Ateş, H. K., & Kadıoğlu, S. (2017). Türkiye’de 2005-2015 yılları arasında ilkokuma yazma alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. The Journal of Academic Social Sciences, 5, 301-318.

Bulut, K. (2019). 2006 ve 2018 Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(3), 862-881.

Boyacı, S., & Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531.

Calp, M. (2012). Sınıf öğretmenleri, öğretmen adayları ve ailelere göre ilköğretim 2, 3, 4 ve 5. sınıflardaki okuma yazma problemlerinin sebepleri, çözüm önerileri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi – USBED 2(2), 148-168.

Çiftçi, M. (2001). Dinleme eğitimi ve dinlemeyi etkileyen faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2(2), 165-177.

Demir, K., & Özdemir, A. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki bilimsel makalelere bakış. Journal of Turkish Studies, 12(14), 105-120.

Elbir, B., & Yıldız, H. (2012). İlköğretim yazma eğitimi üzerine yapılan lisansüstü çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-11.

Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.

Göktaş, Ö., & Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi 2(4), 52-66.

Kalaycı, N., & Yıldırım, N. (2020). Türkçe dersi öğretim programlarının karşılaştırmalı analizi (2009-2017-2019). Trakya Eğitim Dergisi, 10(1), 238-262.

MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB. (2017). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları

MEB. (2019). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı (1-8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları

Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Özkan, B. U. (2020). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi. Ankara: Pegem Akademi

Temur, T.  (2014). Türkçe öğretim programları. Kırkkılıç, A. ve Akyol, H.  (Ed.), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (4. Baskı) içinde (453-466). Ankara: Pegem Akademi

Uçgun, D. (2007). Konuşma eğitimini etkileyen faktörler. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 59-67.

Çalışmada İncelenen Tezler

Aba Ceylan, T. (2011). İlköğretim 1. sınıf Türkçe dersi ilk okuma-yazma öğretim programının (2005) uygulanmasına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi (Balıkesir ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Abalı Yılmaz, B. (2019). Dinleme becerisi ve sosyal duygusal öğrenme becerisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Açmaz, G. (2011). İlköğretim Türkçe dersi dördüncü sınıf öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Ahraz, S. (2018). Planlı yazma yönteminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin özgün metin oluşturma erişilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Ak, E. (2019). Ekrandan okumanın ilkokul öğrencilerinin okuma becerilerine ve okumaya yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi,  Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

Akbaba, S. R. (2020) Yaratıcı yazma çalışmalarının öyküleyici metin yazma becerisine ve ileri okuma farkındalığına etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Akdağ, M. (2019). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinin yazma öğretimi açısından değerlendirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aktaş, N. (2019). Dijital yazma atölyesi etkinliklerinin yazma motivasyonu ve hikâye yazma becerisinin gelişimine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Akyol, M.  (2015). Yapılandırılmış akıcı okuma yönteminin üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ile okuduğunu anlama becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Asan, H. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına eğitsel oyunların etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Ataş, U. C. (2020). İlkokul birinci sınıf ilk okuma yazma kitabının öğretmen görüşleri bağlamında incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Ay, B. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma stratejilerini kullanım durumlarına göre okuma becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Aydın, Ş. (2018). Dinleme/izleme türlerinin terim ve tasnif bakımından karşılaştırmalı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Ayrancı, B. B. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yazma becerisinin geliştirilmesinde çağrışım tekniğinin kullanımı. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Babayiğit, Ö. (2012). İlk okuma-yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemine ilişkin alternatif ses sıralamasının etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.

Babayiğit, Ö. (2016). İlk okuma yazma öğretiminde oyunla öğretim yöntemi uygulamaları. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Bal, B. (2013). İlköğretim 4.sınıf Türkçe ders kitabında bulunan metinlerdeki cümlelerin incelenmesi ve Türkçe öğretimi açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.

Bektaş, S. (2020). İlk okuma yazma öğretiminde eğitsel oyunların 1. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine olan etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Bektaş, S. (2020). İlk okuma yazma öğretiminde eğitsel oyunların 1. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine olan etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Benik, T. (2018). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin ve yazma hızlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Boğa Zengin, S. (2010). Çocuk kitaplarının dinleme becerisini geliştirme aracı olarak kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bolat, E. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile yazma öz yeterlilikleri arasındaki ilişki-Iğdır ili örneği Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Bozkurt, E. (2011). İlköğretim 1. Sınıf Türkçe ders programı görsel okuma-görsel sunu kazanımlarının ve ilk okuma yazma öğretiminde kullanılan görsellerin etkililiğinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Bulut, B. (2013). Etkin dinleme eğitiminin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve kelime hazinesi üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Bulut, B. (2013). Etkin dinleme eğitiminin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve kelime hazinesi üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Bulut, F. G. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri ile problem kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu.

Bulut, S. (2016). Tekrarlı okuma çalışmalarının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sesli ve sessiz okuma akıcılığını geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Can, C. (2017). Türkçe öğretiminde ders günlüğü kullanımının öğrencilerin akademik başarıları ile yazma becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Can, E. (2018). Öyküleyici metin türünde yazma becerisini geliştirmeye yönelik bir uygulama: Kurgu merdiveni. Yüksek Lisans Tezi Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Ceyhan, S. (2019). Etkileşimli sesli okumanın öğrencilerin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve akıcı okumalarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ceylan, M. (2017). Bilgisayarda yazma çalışmaları sonrasında verilen geribildirimin dördüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Ciğerci, M. F. (2015). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikâyelerin kullanılması. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Ciğerci, M. F. (2015). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde dinleme becerilerinin geliştirilmesinde dijital hikâyelerin kullanılması. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Cihan, N. (2010) Türkçe öğretimi amaçlarının değerler aktarımı bağlamında değerlendirilmesi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Çal, G. (2020). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi sözcükte anlam alt öğrenme alanına ait kavram yanılgılarının tespitine ilişkin öğretmen görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Çankal, A. O. (2019). Akıcı okuma stratejilerinin 4. sınıf Türkçe derslerinde okuduğunu anlama becerisine ve okuma motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Çayır, N. B. (2011). İlköğretim 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde çoklu zekâ uygulamalarının öğrencilerin okuduğunu anlama ve yazılı anlatım becerileriyle ilgili deneysel bir araştırma. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Çelik, E. (2020). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin anne-babalarının okuma tutumları ile Türkçe dersi akademik başarısı arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Çelik, U. (2020). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin konuşma ve dinleme becerilerine ilişkin sınıf öğretmenlerinin yaklaşımları. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi. Hatay.

Çelikbaş Alpaslan, K. (2020). Anlama / dinleme stratejilerinin kullanımı ile dinlediğini anlama düzeyi arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Çerçi, A. (2013). Konuşma eğitiminin telaffuz vurgu ve tonlama konularının dinleme destekli öğretimi. Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Çiftçi, S. G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi ve bu süreçte kullanılan kitaplara yönelik görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Çora, H. (2018). İlkokul 1. sınıf İlkokuma yazma kitabının “yapım eklerinin kullanılması” açısından değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Çoşkun Çınar, E. (2015). İlköğretim Türkçe ders kitaplarındaki konuşma becerisi etkinlikleri ile ilgili bir değerlendirme. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Demirbaş, İ. (2019). Dijital öykülerin ilkokul öğrencilerinin dinlediğini anlama ve yaratıcı yazma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Deniz, H. (2018). Öğrencilerin yazma kaygılarının yazma eğilimleriyle ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Deniz, O. (2019). Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıflarda ilk okuma yazma öğretimi üzerine görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon.

Dincer, M. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimi açısından iletişimsel yöntemin kullanımı. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Doğan Polat, H. (2018). Eğitimcilerin kâğıttan okuma ve ekran okuma ile kalemle yazma, klavyeyle yazma ve elektronik kalemle yazmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Duman, O. (2014). 60-72 aylık dönemde ilkokula başlayan öğrencilerin ilk okuma-yazma öğretimi sürecindeki durumlarının tespit edilmesine yönelik bir çoklu durum çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Duran, C. (2020). Birleştirilmiş sınıflı ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde konuşma becerilerinin karikatürler yoluyla geliştirilmesi: bir eylem araştırması. Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Duran, S. (2010). Yaratıcı yazma yaklaşımının yazılı anlatım becerisinin gelişimine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Trakya.

Duran, T. (2018). İlkokul öğrencilerinin yazma eğilimlerinin ve okuma alışkanlıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Durmuş, N. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde çocuk edebiyatı etkisi. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Durmuş, N. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerinin geliştirilmesinde çocuk edebiyatı etkisi. Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Ege, B. (2019). Okuma güçlüğünün giderilmesinde akıcı okuma stratejilerinin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt.

Ekinci, Z. (2018). İşbirlikli yazmanın Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Ercan, İ. (2019). İşbirlikli öğrenme yönteminin ortaokul öğrencilerinin bilgilendirici metin yazma becerilerine ve yazma tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Erdem, A.  (2015). Yapılandırmacı karma öğrenme ortamlarının dinleme ve konuşma becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Hacattepe Üniversitesi, Ankara.

Erdoğan, M. (2018). Yaratıcı drama yönteminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.

Erdoğan, R. (2019). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde yansıtıcı düşünme destekli yaratıcı yazma çalışmalarının öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.

Erkınay, H. K. (2010). Türkçe dersi öğretim araçlarında yazım kurallarının öğretimi ve konuyla ilgili öğretmenlerin görüşü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Ertekin, E. (2019). Türkçe dersi öğretim programlarını değerlendirmeye yönelik araştırma bulgularının incelenmesi: bir meta-sentez çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu.

Eser, N. (2020). İlkokul 1. sınıf Türkçe dersi öğretim programı ve uygulanması üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Esmer, B. (2019). Okuduğunu anlama ile akıcı okuma, okur benlik algısı, okumaya adanmışlık ve okuyucu tepkisi ilişkileri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Et, E. (2019). Karikatürle yazma çalışmalarının ortaokul öğrencilerinin yaratıcı yazma becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Feslikan, O. (2019). Kitap okuma etkinliklerinin okuma alışkanlığına yönelik tutuma etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Gök, S. (2019). Başlangıç düzeyi okuyucularının okuma motivasyonu üzerinde aile okuma inançlarının etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Gökçe, A. (2020). İlkokul dördüncü sınıf Türkçe dersinde yaratıcı yazma uygulamalarının öğrencilerin Türkçe dersi tutumu, yazma tutumu ve yaratıcı yazma becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi, Yozgat.

Görücü Tuğrul H. (2018). Öğrenci öğretmen etkileşimine dayalı okuma etkinliklerinin duyuşsal okuma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Gül, M. (2019). Okuma güçlüğü yaşayan ilkokul 4.sınıf öğrencisinin öğrenme stiline uygun zenginleştirilmiş öğretim yöntemleriyle okuma güçlüğünün giderilmesi. Yüksek Lisans, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

Güleryüz, N. A. (2018). İlkokul birinci sınıf Türkçe dersi eğitim yazılımlarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Gültekin, H. (2019). Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Günaydın, Y. (2020) Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde etkileşimli okumanın konuşma becerisine etkisi. Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Güneş, G. (2019). Eleştirel düşünme temelli dinleme/izleme eğitiminin eleştirel dinleme/izlemeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Güvey Aktay, E. (2015). İlk okuma yazma öğretiminde akran işbirliği. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Güzel, Ü. (2020). Öğrencilerin okuma motivasyonları ile okuma tutum ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Halıcı, B. (2019). Kalem şeklinin ilkokul öğrencilerinin yazma hızına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat.

Harmankaya, M. Ö. (2016). Üstbiliş stratejileri eğitiminin ortaokul öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine, dinlemeye yönelik tutumlarına ve dinleme kaygılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Kadıoğlu, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazma becerisi, hızı ve tutumlarının incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kaman, Ş. (2012). Akıcı okuma stratejilerini kullanmanın ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinde okuma becerisini geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Kaman, Ş. (2018). Dijital ve geleneksel metin temelli okuma çalışmalarının okuduğunu anlama, okuma hataları ve tutumları açısından karşılaştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kansızoğlu, H. B. (2020). Ters yüz edilmiş sınıf modeline dayalı yazma öğretiminin ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel yazma farkındalığı ve yazma başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Karacaoğlu, H. (2018). Dijital hikâyelerin Türkçe dersi değerler eğitimine yönelik etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Karagül, S. (2018). Türkçe eğitiminde proje tabanlı öğrenme yöntemiyle desteklenen basamaklı öğretim programının öğrencilerin okuma ve yazma becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Karataş, A. (2019). İlkokulda yazma güçlüğünün giderilmesi: eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Karataş, G. (2019). Sorumluluk değerinin yaratıcı yazma teknikleri ile oluşturulan etkinliklerle kazandırılmasının öğrencilerin sorumluluk düzeyine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Karataş, Y. (2020) İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin yaratıcı hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma-yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişisine etkisi. Doktora Tezi, Pamukkale üniversitesi, Denizli.

Katrancı, M. (2012). Üstbiliş stratejileri öğretiminin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutuma etkisi. Doktora Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.

Kaya, B. (2016). Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Keskin, H. K. (2012). Akıcı okuma yöntemlerinin okuma becerileri üzerindeki etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kılınç, K. (2015). Aktif öğrenme tekniklerinin 4. sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisine ve dinlemeye yönelik tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Kır, D. B. (2019). Çoklu ortam destekli dinleme metinlerinin dinleme becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

KIVRAK, S. (2019). Üstbiliş stratejilerine dayalı dinleme etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Kodan, H. (2018). Koro, tekrarlı ve yardımlı okuma yöntemlerinin zayıf okuyucuların okuma ve anlama becerileri üzerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kurban, H. (2018). Akıcılık odaklı okuma eğitimi ile okuma becerilerinin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Kuru, O. (2013). Akıcı konuşma problemi yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kuş, M. (2019). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonlarının ebeveynlerinin okuma motivasyonlarıyla karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Kutlubay, H. (2015). 1928’den günümüze kadar Türkçe öğretimi programlarında dil bilgisi öğretiminin durumu. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale.

Leylek, B. Ş. (2018). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin gelişiminde ve okumaya yönelik tutumlarında dijital hikayelerin etkisi. Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Marangoz, M. M. (2014). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Konuşma Eğitimi Uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Meral, E. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişşel dinlediğini anlama farkındalığı düzeyi ile dinlemeye ilişkin tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Mergen, S. (2019). Hızlı okuma tekniğinin ikinci sınıf öğrencilerinin okuma hızlarına ve okuduğunu anlama düzeylerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Nur, S. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının ilk okuma yazma öğretimi ile ilgili kaygı düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı.

Okur, T. (2019). Okuma çemberlerinin ilkokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Ören, B. (2019). Estetik dinlemenin 4. sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.

Özbal, A. (2017). Yazma becerisinin geliştirilmesinde web2.0 araçlarının kullanılması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Özber, M. (2019). Yaratıcı drama yöntemleriyle oluşturulmuş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma kaygısı, yazmaya yönelik tutumu ve yazma öz yeterliğine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Özcan Takımcıgil, S. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazma motivasyonları ile hikâye yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Özcan, Ş. (2019). Okuma ve yazma eğitiminde yaratıcı drama. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Özdemir, Y. (2017). “Okumadan önce, okuma esnasında, okumadan sonra düşün” stratejisinin okuduğunu anlama becerisine etkisi. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Özden, M. (2020). Dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler. Yüksek Lisans Tezi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Özgün, S. (2010). Eski ve yeni ilköğretim programlarında ilk okuma yazma öğretimine ilişkin bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Özkan, Ö.  (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin öykü yazma becerilerinin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Özkaya Yüksel, H. (2020). İlk okuma yazma öğretim sürecinde serbest el etkileşimli teknolojilerin kullanılabilirliğinin sınıf öğretmeni ve alan uzmanı görüşlerine göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Özmen, G. (2018). Doğal ses ve video aracılığıyla yapılan dinleme çalışmalarının anlama bakımından karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Öztepe, D. (2019). Anadili farklı olan ilkokul öğrencilerine Türkçe İlkokuma ve yazma öğretiminde karşılaşılan güçlüklere ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon.

Öztürk, Y. (2018). 2015 Türkçe dersi öğretim Programı’nda yer alan anlama kazanımlarının temel becerilerine uygunluğu. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Pat, Ö. (2017). İlkokul 3. sınıf Türkçe dersinde yaratıcı drama yönteminin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.

Razgatlıoğlu, M. (2020). Etkinlik temelli şiir çalışmalarının akıcı okuma, yaratıcı yazma ve tutumlara etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Saat, F. (2019). İlkokulda öz değerlendirmeye dayalı sesli okuma yönteminin akıcı okuma ve okuduğunu anlamaya etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Sağlam, Ö. (2019). Tekrarlı ve yankılayıcı okuma yöntemlerinin 3. sınıf öğrencilerinin okuma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sever, E. (2019). İş birliğine dayalı öğrenmenin yazılı anlatıma, öz düzenleme becerisine ve yazma motivasyonuna etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sezgin, N. (2016). Süreç temelli yazma öğretiminin hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencinin yazma becerisine etkisinin incelenmesi Yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

Sezgin, Z. Ç. (2018). Kavram odaklı okuma öğretiminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonu ve anlamaya etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sirem, Ö. (2020). Okuma destek programının ilkokul öğrencilerinin okuma güçlüğü sağaltımına etkisi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Siviş, B. T. (2020). İlkokul 1-4. sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki dinleme metinlerinin belirlenen ölçütlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Sivrioğlu, S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaratıcı dramanın konuşma becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Soydaş, B. (2019). Dijital metinleri tekrarlı okumanın ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ve anlama becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sünter, M. (2020). Tartışmacı metin yazmanın öğrencilerin yazma becerilerine, eleştirel düşünmelerine, yazmaya yönelik tutumlarına ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Şahin, A. (2019). İlk okuma ve yazma öğretiminde eğitim yazılımlarının kullanımının öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Şekerci, H. (2011). İlköğretim 4-5. sınıf Türkçe dersi öğretim programının dl bilgisi öğretimi açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Taşkın, Y. (2018). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının yazma becerisine ve yazma kaygısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Tavşanlı, F. (2019). Süreç temelli yazma modüler programının ilkokul 2. sınıf öğrencilerinin yazmaya ilişkin tutum, yazılı anlatım becerisi ve yazar kimliği üzerine etkisi. Doktora Tezi, Bursa Uludağ üniversitesi, Bursa.

Temel, S. (2018). İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri, yazmaya yönelik tutumları ve yazma kaygıları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Tok, R. (2017). İlkokul 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Tosun, D. K. (2018). Okuma çemberlerinin okuduğunu anlama, akıcı okuma, okuma motivasyonu ve sosyal beceriler üzerindeki etkisi ve okur tepkilerinin belirlenmesi. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Tunçer, B. K. (2013). Öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi dersindeki akademik başarıları, biliş üstü farkındalık düzeyleri, düşünme stilleri ve tutumları arasındaki ilişkiler. Doktora Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Uçar, A. (2020). Eğitici oyunların Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin yazma becerisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Uğur, M. (2019). Dinleme stratejileri öğretiminin dinleme öz yeterlik algısına ve dinleme başarısına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Umucu Alpoğuz, D. (2014). Algılanan ana- baba tutumlarının ilköğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına ve Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.

Uslu, A. (2019). İşbirlikli dijital hikâye anlatımının ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma ve sosyal duygusal öğrenme becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

Uyğun, A. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki yazma kazanımlarının yaratıcı yazma becerisine uygunluğu. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Uysal, B. (2014). Dinleme ve konuşma becerilerinin kazandırılmasında yaratıcı drama temelli bir model önerisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Uysal, H. (2018). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihin haritası yöntemi ile hikâye yazma becerilerinin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Uysal, R. (2012). Türkçe dersi öğrenci çalışma ve öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluğu (ilköğretim 4.sınıf). Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Ülger, R. (2015). İlköğretim 1-5 ve 6-8. sınıflar Türkçe dersi öğretim programlarının estetik değeri. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

Ünlüoğlu, C. (2017). Görsel destekli yazma etkinliklerinin öğrencilerin yazma başarılarına ve yazmaya yönelik görüşlerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Ünsal, F. (2019). Türkçe derslerinde rol alma modeli ile hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin konuşma tutum ve kaygılarına etkisi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul

Yamaç, A. (2015). İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin gelişiminde dijital hikâyelerin etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yasul, A. F. (2014). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin öyküleyici metin yazma becerilerinin değerlendirilmesi (Muş ili merkez ilçesi örneği). Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Yavuz, E. (2020). Üstbilişsel beceri odaklı süreç temelli yazma çalışmalarıyla üstün yetenekli ilkokul öğrencisinin yazma becerisinin geliştirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Yavuz, S. (2019). İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonları ile okumaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi, Giresun.

Yazanoğlu, G. (2011). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinde kelime dağarcığı gelişimin ilk okuma yazma başarısı ve sosyoekonomik düzey ile ilişkisi (Şırnak ili örneği). Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi.

Yazıcı, T. (2019). Yankılı okuma (eko okuma) stratejisinin kullanımının ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin okuma düzeyini geliştirmeye etkisi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Yegen Duman, G. (2019). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerinin yaratıcı drama yöntemiyle geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. Yüksek Lisans Tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Yekeler Gökmen, A. D. (2020). Dinleme motivasyonu ile dinlediğini anlama ve anlatma becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yekeler, D. A. (2015). Yazma sürecine dayalı öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yemenici, İ.A. (2019). Türkçe öğretiminde masallarla yapılan etkinliklerin dinleme becerilerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yıldırım, D. (2018).  İlkokul 4. sınıf Türkçe dersi kapsamında ölçme ve değerlendirme süreci uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Yıldırım, H. Ç. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde planlı yazma ve değerlendirme modelinin yazma becerisine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yıldız, E. (2015). Etkileşimli materyal destekli öğretimin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazma becerilerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz Abalı, B. (2019). Dinleme becerisi ve sosyal duygusal öğrenme becerisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

Yılmaz, A. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerilerinin değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi, Uşak.

Yılmaz, A. H. (2014). Türkçe dersi öğretim programının birleştirilmiş sınıflarda uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kocatepe Üniversitesi, Afyon.

Yılmaz, D. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmen öz yeterlik inançları ile matematik ve ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik inançları. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

Yurdakal, İ. H. (2018). Yaratıcı okuma çalışmalarının ilkokul 4. sınıfta okuma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye etkisi. Doktora Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)