2005 İLKÖĞRETİM MATEMATİK DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Metin Budak, Muzaffer Okur

Abstract


In the study it was aimed to determine views and thoughts of mathematic teachers about Curriculum of Elementary Level Mathematic Course which has been in practice since 2005; and to evaluate the program through these views. Teachers’ opinions were evaluated under the sub-dimension of acquisition, content, process and evaluation. It was tested whether these opinions differ according to the variables of gender, length of service and average classroom size. In addition, teachers’ opinions and suggestions regarding the entire program were investigated. Description-survey method was used in the study. “Elementary Mathematic Program Assessment Scale” (IMAPDÖ) which was developed by the researchers was used as data collection tool. The scale was applied on 52 elementary level mathematic teachers who served in elementary schools in city centre in 2009-2010 school year. Descriptive statistics and two-way ANOVA test were used in the analysis of the quantitative data collected. On the other hand, descriptive analysis method was used for the analysis of the qualitative data. Results obtained from quantitative data show that although teachers have positive view on the program in general; they found the anticipated duration for nearly all of the sub-dimensions inadequate; while the views do not differ according to gender and average class size; they differ according to professional seniority and senior teachers have more positive views about the program. According to the results obtained from qualitative data; teachers stated that the strongest side of the program is being student-centered and the weakest side is that the anticipated duration is inadequate.

Keywords: elementary level mathematics, program assessment, teacher views

ÖZET

Araştırmanın amacı, 2005 yılından itibaren uygulamaya konulan İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programına ilişkin matematik öğretmenlerinin görüş ve düşüncelerini belirlemek, bu görüşlere dayalı olarak programı değerlendirmektir. Öğretmen görüşleri kazanım, içerik, süreç ve değerlendirme alt boyutlarında ele alınmıştır. Bu görüşlerin cinsiyet, kıdem ve ortalama sınıf mevcuduna göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin programın geneline ilişkin görüş ve önerileri de araştırılmıştır. Çalışmada betimleme-survey yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “İlköğretim Matematik Programı Değerlendirme Ölçeği” (İMAPDÖ) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 2009–2010 Eğitim-Öğretim yılında il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 52 ilköğretim matematik öğretmenine uygulanmıştır. Elde edilen nicel verilerin analizinde betimleyici istatistiklerin yanı sıra iki yönlü ANOVA testi, nitel verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Nicel verilerden elde edilen sonuçlar; öğretmenlerin programın geneline ilişkin olumlu görüşe sahip olmalarına rağmen alt boyutlarının tamamına yakınında öngörülen süreyi yetersiz bulduklarını, görüşlerin cinsiyet ve ortalama sınıf mevcuduna göre farklılaşmazken mesleki kıdeme göre farklılaştığını ve kıdemli öğretmenlerin programa ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğunu göstermiştir. Nitel verilerden elde edilen sonuçlara göre öğretmenler programın en güçlü yönü olarak öğrenci merkezli olmasını, en zayıf yönü olarak öngörülen sürenin yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bunların yanında öğretmenler çalışma kitaplarında yer alan soruların merkezi sınavlardaki soru düzeyleriyle eşdeğer olmadığını, önerilen ölçme araçlarına göre değerlendirmelerin nasıl yapılacağı konusunun tam olarak açık olmadığını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: ilköğretim matematik, program değerlendirme, öğretmen görüşleri


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)