BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE BENLİK SAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Murat ÖZŞAKER

Abstract


The present research aims to explore communication skills and self esteem levels of the students who studied at the School Of Physical Education and Sports of Adnan Menderes University and to determine the correlation between communication skills and self esteem. A total of 380 students (135 female students and 245 male students) participated in the research. Communication Skills Evaluation Scale which was developed by Korkut (1996) and validity and reliability tests of which was performed was used in order to measure communication skills of the students. Rosenberg Self-esteem Scale which was developed by Morris Rosenberg in 1965 and Turkish adaptation of which was made by Çuhadaroğlu (1986) was used in order to measure self esteem levels of the students. The data obtained were evaluated using SPSS 16.0 statistical package program. Non parametrical correlation, Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were used for the statistical evaluation of the data. Significance level was accepted as p<0.01 and p<0.05. As a result of the study, there was a significant correlation between communication skills and self esteem of the students (p<0.05). It was found out that scores of communication skills and scores of self esteem of the students who played sports were higher compared to those who did not play sports while there was not any difference between these students in terms of sex (p>0.05).

Keywords: Communication Skills, Self Esteem, School of Physical Education And Sports

ÖZET

Bu araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri ve Benlik Saygısı düzeylerini ortaya çıkarmak ve aralarındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlayan bir çalışmadır. Araştırmaya 135 Kız, 245 erkek olmak üzere toplam 380 öğrenci katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin iletişim becerilerini ölçmek için Korkut (1996) tarafından geliştirilen ve geçerlik ve güvenirliği yapılmış “İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” (İBDÖ); benlik saygılarını ölçmek için ise 1965 yılında Morris Rosenberg tarafından geliştirilmiş ve Türkçeye Çuhadaroğlu (1986) tarafından uyarlanmış olan benlik saygısı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16.0 paket istatistik programında değerlendirilme kapsamına alınmıştır. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde non parametrik korelasyon, Kruskal-Wallis ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır. İstatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi olarak p<0.01 ve p<0.05 alınmıştır. Araştırma sonucunda ADÜ Besyo öğrencilerinin İletişim Becerileri ile benlik saygıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). Spor yapan Öğrencilerin iletişim becerileri ve benlik saygısı skorlarının Spor yapmayan öğrencilere göre daha yüksek belirlenirken, cinsiyet açısından ise anlamlı bir farklılığa rastlanılmamıştır (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerileri, Benlik Saygısı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)