FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Cihat DEMİR, Sevil DEMİR

Abstract


Physics course is a difficult course for student since they are difficult in learning the concepts and connecting them with the daily life. In order to establish relations with daily life, and to keep away boring mathematical calculations, using special teaching methods seems to be useful. The aim of this study is to examine the use of special teaching methods of in-service physics teachers who already took the special teaching methods in university. The study was conducted with 50 physics teachers working in public schools during 2012-2013 academic year. In the study, special case method, which is one of the qualitative research approach, was used. Interviews were carried out with physics teachers, and data was collected with four unstructured questions prepared by the researchers. Descriptive analysis was used in to analyze the data. According to the findings, majority of the physic teachers use the special teaching methods. Moreover, all teachers who use special teaching methods prefer to teaching methods based on technology (computer, internet, simulation). Based on the findings, some suggestions were made.

Keywords: Physics Teachers, Special Teaching Methods

ÖZET

Fizik dersi kavramların öğrenilmesinde ve günlük hayatla ilişki kurmada öğrencilerin zorlandıkları bir derstir. Derslerde günlük hayatla ilişki kurmak ve özellikle kavramları, sıkıcı matematiksel işlemlerden uzak tutmak için özel öğretim yöntemlerinin kullanılması gerekli görülmektedir. Bu araştırmanın amacı üniversitede özel öğretim yöntemleri dersini alan fizik öğretmenlerinin derslerinde bu yöntemleri nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışma 2012-2013 eğitim yılında Diyarbakır il merkezinde bulunan ve devlet okullarında çalışan 50 fizik öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden özel durum yöntemi kullanılmıştır. Fizik öğretmenleriyle görüşmeler yapılmış ve veriler araştırmacı tarafından hazırlanan dört adet yapılandırılmamış soru ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre fizik öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu özel öğretim yöntemlerini derslerinde kullanmaktadırlar, özel öğretim yöntemlerini kullanan fizik öğretmenlerinin ise tamamının teknoloji destekli (bilgisayar, internet, simülasyon) öğretim yöntemlerini tercih ettiklerini görmek mümkündür.   Bulgulara dayalı olarak bazı öneriler yapılmıştır.

Anahtar sözcükler: Fizik Öğretmenleri, Özel Öğretim Yöntemleri

 


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)