BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN, VELİLERİN VE ÖĞRETMENLERİN OKULA UYUMLARININ İNCELENMESİ

Nesrin IŞIKOĞLU ERDOĞAN, Zeynep Ceren ŞİMŞEK

Abstract


In the 2012-2013 academic years, children who were in 60-66th month old and older than 66th month old had an opportunity to begin the school. In this way, 5-6 and 7 years old children attended to the same first grade classes.  The purpose of this research study was to examine first grade children’, teachers’ school adaptation experiences. The qualitative case study method was used and through purposeful sampling techniques three schools from low, middle and high socio-economic statuses in Denizli were selected to participate in the study.  Data generated through in-depth interviews with the teachers and parents of the first graders. Research analysis revealed that previously attending early childhood programs and positive developmental status positively affected children’s school readiness and adaptation. On the other hand, schools’ inadequate physical conditions and age range of children were among the factors that negatively impacted on children’s school adaptation.

Key Words: School readiness, school adaptation, early childhood education, first grade

ÖZET

2012-2013 eğitim öğretim yılında ülkemizde 60-66 ay arası çocuklar ve 66 ayını dolduran çocukların ilkokula başlamasına olanak sağlanmıştır. Böylece 5-6 ve 7 yaşlarındaki çocuklar aynı sınıflarda okula başlamışlardır. Bu araştırmanın amacı farklı yaş gruplarıyla aynı sınıfta eğitim gören öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerinin okula uyum sürecindeki deneyimlerini derinlemesine incelemektir. Araştırmada nitel araştırma modeli ve durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya amaçlı maksimum çeşitlik örneklem seçimine göre Denizli merkezde yer alan üst-orta ve alt sosyo ekonomik düzeyden üç farklı ilköğretim okulu belirlenmiştir. Araştırmanın verilerinin toplanmasında derinlemesine görüşme teknikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları çocuğun daha önce anaokuluna devam etmesi ve olumlu gelişimsel özelliklerinin uyum sürecini desteklediği, okulların fiziksel koşullarının yetersizliği, sınıflarda farklı gelişim düzeylerinde çocukların yer almasının uyum sürecini olumsuz etkileyen faktörler olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler: okula hazırlık, okula uyum, erken çocukluk eğitimi, birinci sınıf


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)