İLKÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN LİSANS DÖNEMİNDE ALDIKLARI MÜZİK EĞİTİMİNİN MESLEKİ YAŞANTILARINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Berna Özkut, S. Özlem Kaya

Abstract


Eğitim süreci bireyin doğumuyla birlikte ailede başlar ve planlı, programlı bir kurum olan okul ile devam eder. Okulda bireyin etkinliklere aktif olarak katılmasından sorumlu olan kişi ise öğretmendir. Özellikle okulöncesi eğitim döneminde öğretmenin taşıdığı sorumluluk, bireyin sağlıklı bir şekilde kendini geliştirebilmesinde çok etkileyici bir role sahiptir. Çünkü bu dönemde kazanılan davranışlar bireyin gelecekteki yaşamını doğrudan etkilemektedir.Bu meslek alanını seçen bireylerin eğitim fakültelerinde edindikleri bilgi ve birikimin içeriği mesleki yaşantılarındaki başarılarını büyük oranda etkileyeceği için önem taşır. Kültürel ve sanatsal açıdan donanımlı bir eğitimcinin yetiştireceği bireylerin yaşam kalitelerinin yüksek olacağı düşünüldüğünden eğitim fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde verilen müzik eğitimi de büyük önem taşımaktadır.Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik anlayışına göre birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Müzik eğitimi ise bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli davranışları kazandırma ya da bireyin müziksel davranışında kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak belirli değişiklikler oluşturması sürecidir.Bu yüzden çocuklara erken dönemden itibaren müzik eğitimi verilmelidir.  Okul öncesi dönemde müzik eğitimi, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını geliştirmek, çocuğa temel müzik becerileri kazandırarak estetik yargının geliştirilmesini ve böylece genel birmüzik kültürü oluşturmasını hedeflemektedir. İlköğretim okullarında görev yapan okulöncesi öğretmenleri tarafından yürütülen müzik etkinlikleri, bireyin müziksel yaşantısının temellerinin atılması açısından büyük önem taşır. Araştırmada, İlköğretim okullarında görev yapan okulöncesi öğretmenlerinin müzik etkinliği ile ilgili bilgi ve birikimleri ile etkinlik içinde ve etkinlik dışında yaptığı müziksel etkinliklerin belirlenmesi ve bu yöndeki eksikliklerin saptanıp iyileştirici çözümler bulunması amaçlanmıştır. Bu amaçla; ilköğretim okullarında görev yapan 100 okulöncesi öğretmenlerinin görüş ve değerlendirmeleri incelenecektir. Araştırma, betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmada kullanılan veriler, konu ile ilgili detaylı bir literatür taraması yapılarak ve araştırmacılar tarafından geliştirilen bir anket aracılığıyla toplanmaktadır. Araştırmanın örneklemi, Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilköğretim okullarının anasınıflarında görev yapan toplam 100 okulöncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Elde edilen veriler SPSS de uygun görülen istatistiksel işlemlere tabi tutularak değerlendirilmektedir.


Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitimi, müzik, müzik eğitimi, müzik etkinlikleri,okul öncesi öğretmeni


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)