İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEĞE KARŞI ALGI VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Bahar DİNÇER, Süha YILMAZ

Abstract


A STUDY OF MATHEMATICS PRESERVICE TEACHERS’  PERCEPTION  OF TEACHING PROFESSION AND HOPELESSNESS LEVELS

The aim of this study is to examine relations between perception of teachıng profession and hopelessness levels of Dokuz Eylül University,Buca Education Faculty, Primary Education Mathematics Teaching Department, fourth grade students in respect to teaching occupation as well as the factors related to those assessment.  Research was implemented on 178 students. “Beck Hopelessness Scale” and “Scale for Perception of Teaching Profession Scale” shall be used in this study  and the research method is relational research. T-test, One-Way Analysis of Variance ,Cronbach Alpha Coefficient, Pearson Correlation Coefficient, Sperman Correlation Coefficient,Man-Whitney U Test , Kruskal Wallis Test frequency and medium data are used in order to analyze research findings.  According to research results, it is found out that there is a negative, meaningful relation between perception of teachıng profession and hopelessness level. Perception of teachıng profession and hopelessness levels  do not indicate any difference in terms of income level, district of residence, parent education levels variants; whereas there is a meaningful relation between perception of teachıng profession and hopelessness levels  and choice of occupation and there is a meaningful relation between only hoplessnes levels towards sex.

Keywords: Perception Of Teachıng Profession, Hopelessness Level, Perception

ÖZET

Bu çalışmanın amacı Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik algı ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve bu değerlendirmelerin bağlı olduğu faktörleri incelemektir. Araştırma, 2012-2013 öğretim yılında Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nde dördüncü sınıfa devam eden 178 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında “Beck Umutsuzluk Ölçeği” ve “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algı Ölçeği” kullanılmıştır, araştırmanın yöntemi ilişkisel(bağlantısal) yöntemdir. Araştırmanın bulgularını çözümlemek için t-testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA) , Cronbach alfa katsayısı, Pearson korelasyon katsayısı, Sperman korelasyon katsayısı,Man-Whitney U testi , Kruskal Wallis testi frekans ve ortalama verileri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik algı ve umutsuzluk düzeyleri arasında negatif yönde, anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğretmenlik mesleğine yönelik algı ve umutsuzluk düzeyleri gelir düzeyi, ikamet yeri, anne-baba eğitim düzeyleri değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık göstermezken;  mesleği seçme nedeni değişkenleri ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet değişkeni ile sadece umutsuzluk düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: öğretmenlik mesleğine yönelik algı, umutsuzluk düzeyi, algı


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)