İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ: EYLEM ARAŞTIRMASI ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Elif Nur AKKAŞ, Prof. Dr. Elif TÜRNÜKLÜ, Yrd. Doç. Dr. Funda GÜNDOĞDU ALAYLI

Abstract


IMPROVING THE PROBLEM SOLVING SKILLS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS: AN ACTION RESEARCH

The aim of this study is to put forth the info regarding the problem solving of prospective mathematics teacher and to carry out action plan so they could prepare a valid problem. In the study, prospective mathematics teacher were made to conduct a group study. The course of special teaching methods was observed for five weeks and practices were fulfilled when necessary. Action research, one of the qualitative research methods, was used in the research. Survey on problem solving process, preliminary and final assignments given to groups to prepare a valid problem and researcher observation reports were used as the means to gather data in the research. Survey on problem solving process was conducted on all the prospective teachers regardless of groups and content analysis was used in analyzing the obtained data. Content analysis was also used in analyzing preliminary and final assignments and researcher observations which were requested from prospective teachers to carry out similarly as a group. In wake of the actions conducted in the study, problem preparing skills of prospective teachers seemed to improve.

Keywords: Prospective Mathematics Teacher, Problem, Problem Solving Process

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözmeye ilişkin bilgilerinin neler olduğunun ortaya konulması ve iyi bir problem hazırlamalarına yönelik eylem planının uygulanmasıdır.  Araştırmada ilköğretim matematik öğretmen adaylarına grup çalışması yaptırılmıştır. Beş hafta süreyle özel öğretim yöntemleri dersi gözlemlenmiş ve gereken zamanlarda uygulamalar yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; problem çözme süreçlerine yönelik anket, etkili bir problem yazmaya yönelik gruplara verilen ön ve son ödevler ve araştırmacı gözlem raporları kullanılmıştır. Problem çözme süreçlerine yönelik anket, gruba bakılmaksızın tüm öğretmen adaylarına uygulanmış ve elde edilen verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Benzer şekilde grup olarak öğretmen adaylarından yapmaları istenen ön ve son ödevlerin ve araştırmacı gözlemlerinin analizinde de içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada yapılan eylemler sonucunda, öğretmen adaylarının problem yazma becerilerinin geliştiği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler: Matematik Öğretmen Adayları, Problem, Problem Çözme Süreci


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)