İLKOKUL 2. SINIF İNGİLİZCE DERSİ PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Okay DEMİR, Prof. Dr. Kemal DURUHAN

Abstract


TEACHERS VIEWS ON ENGLISH CURRICULUM PRACTICES IN PRIMARY SCHOOL 2TH CLASSES

When we look at the starting status of foreign language education in our country, it is seen that during the period starting from the primary school. Since 1997 4th classes in primary school foreign language teaching, as of the 2013-2014 school year are applied in 2nd class.In this study aims to evaluate the primary 2th English curriculum in terms of the teachers' opinions, phenomenology of qualitative research design was used. Working group of the study, the spring semester 2013-2014 academic years in the central of Malatya province consists of 20 English teacherentering 2th classes. Research for the sampling of "criterion sampling method" was used. Research data were obtained by structured interviews. In the analysis of data "descriptive analysis" with "content analysis" it is used. When we look at some of the results obtained from the research teachers said that, in the most of the more encountered difficulties 2th Classes English curriculum carried out with the lack of technology and material deficiencies with student's level, textbooks that the non-compliance, with regard to the strengths of English curriculum, language teaching into useful, student views and word learning has been shown to be more supportive.

Keywords:Primary school, English, curriculum.

ÖZET

Ülkemizde yabancı dil eğitimine başlama durumuna bakıldığında, ilkokul döneminden itibaren başlandığı görülmektedir. 1997 yılından itibaren ilkokul 4. sınıfa kadar inen yabancı dil öğretimi, 2013-2014 yılı itibariyle ilkokul 2. sınıflarda da uygulanmaktadır. İlkokul 2. Sınıf İngilizce dersi programını öğretmen görüşleri açısından değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmada, nitel araştırma desenlerindenfenomenoloji kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Malatya ili merkezinde 2. Sınıflarda derslere giren 20 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde “betimsel analiz” ile birlikte “içerik analizi” kullanılmıştır.Araştırmadan elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin, 2. Sınıf İngilizce dersi programının yürütülmesinde en fazla karşılaştıkları güçlüklerin öğrenci seviyesinin yetersizliği ve teknoloji ve materyal eksikliği ile ders kitaplarının uygunsuzluğu olduğu, öğretmenlerin programın güçlü yönleriyle ilgili olarak programın, dil öğretimine faydalı, öğrenci görüşlerini ve kelime öğrenimini destekleyici ve detaylı olduğunu belirttikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İlkokul, İngilizce, ders programı.


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)