TÜREVİN SEMBOLİK VE SÖZEL TEMSİLLERİNİN KULLANILABİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN BİR İNCELEME

Meryem Özturan Sağırlı, Fatih BAŞ, Ömer Faruk ÇETİN, Zeynep ÇAKMAK, Mehmet BEKDEMİR, Muzaffer OKUR, Arif DANE

Abstract


The aim of this study is to investigate the level of pre-service mathematics teachers in using symbolical and verbalre presentation whichare of multiple representations of derivatives. The research formed on the basis of case study method, were held with the perticipations of 66 pre-service mathematics teachers. Data, collected with an open-ended questionairre prepared before, analyzed by descriptive analysis. At the end of the analyses, it is determined that the participants used the symbolical representations of derivative more effectively compared with verbalre presentations, moreover, among the symbolical representations, the representation 12dfdx">  (mostly applied in using differentiating rules) were used effectively rather than     12limx→afx-f(a)x-a">     ( at at pointused for expressing the concept of derivative) and 12limh→0fx+h-f(x)h">    ( used in calculating the derivative function of a function applying the definition of derivative). In accordance with the results, it is thought that preparing a teaching environment that  put importance on each multiple representations on thetopic of derivative and support the transition among them will increase the rate of properuse of  representations.

Keywords:multiple representation, derivative, symbolic representations, verbalre presentations

Özet

Bu araştırmanın amacı matematik öğretmen adaylarının türevin çoklu temsillerinden olan sembolik ve sözel temsili kullanılabilme düzeylerini incelemektir. Durum çalışması yöntemi temel alınarak tasarlanan araştırma 66 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan açık uçlu anket kullanılarak toplanan veriler betimsel analize tabi tutulmuştur. Analizler sonucunda katılımcıların türevin sembolik gösterimlerini sözel gösterimlere ayrıca sembolik gösterimler içerisinden de 12dfdx"> (daha çok türev alma kurallarının kullanımında yararlanılan) gösterimini, 12limx→afx-f(a)x-a"> (bir noktada türev kavramını ifade etmede yararlanılan) ve 12limh→0fx+h-f(x)h"> (türev tanımı kullanılarak bir fonksiyonun türev fonksiyonunu bulmada yararlanılan)  gösterimlerine kıyasla dahaetkin kullandıkları belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar ışığında; türev konusunda kullanılan çoklu temsillerin her birine vurgu yapacak ve aralarındaki geçişi güçlendirecek bir öğretim ortamı hazırlanmasının temsillerin doğru kullanım oranını artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çoklu temsil, türev, sembolik gösterim, sözel gösterim

 

 


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)