İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ İSPAT YAPMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE BU GÖRÜŞLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Sezin Kayagil

Abstract


The purpose of this study was to determine the views of elementary prospective mathematics teachers to make mathematical proof and to examine difference in these views according to gender, graduated high school type, grade and participation in a scientific event related to math. Three hundred fifty seven students who were studying at first, second, third and fourth grade in elementary mathematics education department of education faculty at a university in the center of Ankara, TURKEY, in the 2011-2012 academic year participated in this study. In this research as a data collection tool was Almeida (2000)’s scale about proof which was adapted by Moralı, Uğurel, Türnüklü and Yesildere (2006). The data were obtained from the scale. According to findings from the survey as a result, for prospective teachers according to prove there is neither a positive nor negative views. These views of prospective teachers do not differ significantly according to participation to math-related scientific activity and gender. In addition there is no significant difference between groups and in groups according to grades and the type of graduated high school.

Key words: proof, mathematics education, prospective teacher

ÖZET

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel ispat yapmaya yönelik görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin cinsiyet, mezun olunan lise türü, sınıf ve matematikle ilgili bilimsel bir etkinliğe katılma durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Araştırmaya 2011-2012 öğretim yılında Ankara il merkezinde bulunan bir üniversitedeki eğitim fakültesi ilköğretim matematik öğretmenliği anabilim dalında 1. 2. 3. ve  4. sınıflarda okumakta olan 357 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Moralı, Uğurel, Türnüklü ve Yeşildere (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Almeida (2000)’nın ispata ilişkin görüş ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri uygulanan ölçekten elde edilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğretmen adaylarının ispat yapmaya yönelik ne olumlu ne de olumsuz görüşleri vardır. Öğretmen adaylarının bu görüşleri arasında cinsiyete ve matematikle ilgili bilimsel etkinliğe katılma durumuna göre anlamlı farklılık yoktur. Buna ilaveten sınıflara ve mezun olunan lise türüne göre gruplar içi ve gruplar arası anlamlı fark yoktur.

Anahtar Sözcükler: ispat, matematik eğitimi, öğretmen adayı


Full Text: Full Text PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)