KUZEY KIBRIS’TA İLKÖĞRETİMDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ REHBERLİK VE DENETİM KONUSUNDA DENETMENLERDEN BEKLENTİLERİ

Doğuş Beyoğlu

Abstract


ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS EXPECTATIONS ABOUT THE VOCATIONAL GUIDANCE AND PROFESSIONAL AUDIT IN NORTHERN CYPRUS

The aim of this study is to be able to reveal the expectations of teachers in elemantary education about vocational guidance and supervision. In order to present the expectations of the teachers in detail, one of the qualitative research methods is used, the phenomenology. The research population consists of elementary school teachers in primary school in T.R.N.C. in 2015-2016 academic year and the study group consists of 16 primary school teachers with different variables selected by maximum diversity method. During the interviews, semi-structured questions were used to interview by individually and based on volunteering at the predetermined location and time with the researchers and teachers. The collected data were analyzed by using descriptive and content analysis. The findings of the analysis were shown on the tables as the themes and subthemes and interpreted and the comments of some the teachers were shown directly by depicted. According to findings, it is determined that supervisors 'visits are less frequent than previous years, and vocational guidance and guiding directions are limited, while teachers' expectation from supervisors constitute major expectations of guiding, constructive criticism, sharing of innovations and developments in education and training.

Keywords: Educational supervision, vocational guidance, supervisor, teacher supervision

Özet

Bu çalışmanın amacı ilköğretimde görevli öğretmenlerin mesleki rehberlik ve denetim konusunda beklentilerini ortaya koyabilmektir. Öğretmenlerin beklentilerini detaylı bir şekilde ortaya koyabilmek için, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim(fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2015-2016 öğretim yılında K.K.T.C de ilköğretimde görevli ilkokul öğretmenleri, çalışma grubunu ise maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılarak ve birbirinden farklı değişkenleri olan 16 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Görüşmeler sırasında yarı yapılandırılmış sorular kullanılarak, araştırmacı ve öğretmenler ile önceden belirlenen yer ve saatte bire bir olarak gönüllük esasında görüşülmüştür. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda çıkan bulgular, temalar ve alt temalar olarak tablolarda gösterilmiş ve tablolar yorumlanmış ve öğretmenlerin bir kısmının görüşleri doğrudan betimlenerek gösterilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, denetmenlerin ziyaretlerinin geçmiş yıllara kıyasla seyrekleştiği, mesleki rehberlik ve yol gösterici yönlerinin sınırlı kaldığı belirlenirken, öğretmenlerin denetmenlerden beklentileri ise yol gösterici olmaları, yapıcı eleştirilerde bulunmaları, eğitim ve öğretimdeki yenilik ve gelişmeleri paylaşmaları  başlıca beklentilerini oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler:Eğitim denetimi, mesleki rehberlik, denetmen, öğretmen denetimi


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)