İSTİSMAR VE İHMAL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN İLKOKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ: KARŞILAŞTIRMALI DURUM ÇALIŞMASI

Cansu SOYER

Abstract


EVALUATION OF THE SCHOOL HEADMASTERS AND TEACHERS’ VIEWS ON CHILDREN’S ABUSE AND NEGLECT: A COMPARATIVE STUDY CASE

In this study, the school headmasters and teachers are accept which behaviors as child abuse and neglect. In addition to this, the school headmasters and teachers’ opinions which they had been accepted to this behaviours in the difficult categories as child abuse and neglect, which is more frequently of and causes of child abuse and neglect, what is the current prevention strategies about the child abuse and neglect and  also what  is their personal suggestion about the child abuse and neglect, were examined as a aim. This study was carried in two different government primary schools that under the T.R.N.C Ministry of Education Directorate of Primary Education Department. During the research, the semi-structured interview technique, one of the ways of qualitative research method was used and in the two different schools, 5 headmasters and 25 teachers with a total 30 people were interviewed. Results of the research were analyzed with the contect analyze method. According to the findings of this case study, Child abuse and neglect, the behaviour is happening on the physical, emotional, sexual abuse and neglect under categories as specified, in addition to cultural-political and economic abuse and negligence of education and health with designated scope of the study. The most common type of abuse and neglect, physical and emotional abuse and neglect along with it is, sexual abuse and neglect did not occur with almost no, for some reason is based on the cultural-religiousabuse and economic abuse as can be seen, along with education and health are also neglected, we meet very rarely has been mentioned.

Keywords: Child abuse and neglect, school headmaster, teacher, school and child abuse, administration of education.

Özet

Bu araştırmada okul yönetici ve öğretmenlerinin hangi davranışlar istismar ve ihmal olarak kabul ettiği, istismar ve ihmal türlerinden hangilerinin daha sıklıkla görüldüğü, çocuk istismarı ve ihmalinin nedenleri, çocuk istismarı ve ihmali olarak karşılaşılan durumlarda okullarda uygulanan mevcut önlemlerin neler olduğu ve çocuk istismarı ve ihmali olarak değerlendirilen davranışları önleme konusundaki kişisel görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı iki devlet okulunda yapılmıştır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış, iki ayrı okulda toplamda 30 olmak üzere, 5 okul yöneticisi ve 25 öğretmen ile görüşülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen veriler içerik yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, istismar ve ihmal edilen davranışların neler olduğu fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve ihmal olarak kategoriler altında belirtilmiş, bunlara ek olarak kültürel-siyasal ve ekonomik istismar ile eğitim ve sağlık ihmali dearaştırma kapsamına alınarak, en çok görülen istismar ve ihmal türünün fiziksel ve bununla birlikte duygusal istismar ve ihmal olduğu, cinsel istismar ve ihmal ile ilgili neredeyse hiç karşılaşılmadığı, bazı nedenlere bağlı olarak ise, kültürel-dinsel istismar ve ekonomik istismarın görüldüğü bununla birlikte eğitim ve sağlık ihmalleri ile de çok nadiren karşılaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Çocuk istismarı ve ihmali, okul müdürü, öğretmen, okul ve çocuk istismarı, eğitim yönetimi.


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)