FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MADDENİN HALLERİ VE ISI KONUSU ÖRNEK OLAY UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Cihat DEMİR

Abstract


STUDENT VIEWS ON APPLICATION OF case study on SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE STATES OF MATTER AND HEAT SUBJECT

With the awareness of the difficulties in learning the subjects of physics lessons, it is seen that start to use contemporary methods of physical educators. One way to understand how effective these contemporary approaches, which are alternative to traditional methods, to take the views of the students. The aim of this study is to determine the opinions of 8th Grade Science and Technology course’s students trained by the case study method on  states of matter and heat. The study group consists 40 students in the 8th grade of a public school in the province of Diyarbakır in the academic year 2016-2017. Qualitative research methodology has been adopted in the study. The opinions of the students were taken through a written interview form consisting of 5 questions. The answers given by the students trained by the case study method on states of matter and heat to the interview questions are divided into categories and these categories were interpreted with percentage and f values. In the analysis of the received data using SPSS 21.0 software package was used. According to the findings of the study; It became clear that students trained by the case study method on states of matter and heat subject generally liked the method of case study, but they stated that there were some disruptions.

Keywords: Case study method, States of matter and Heat

Özet

Fizik dersi konularının öğrenilmesinde yaşanan zorlukların farkına varılması ile fizik eğitimcilerinin çağdaş yöntemleri kullanmaya başladıkları görülmektedir. Geleneksel yöntemlere alternatif olan bu çağdaş yaklaşımların ne derece etkili olduklarını anlamanın bir yolu da öğrencilerin görüşlerini almaktır. Bu çalışmanın amacı 8. Sınıf Fen ve teknoloji dersi maddenin halleri ve ısı konusunu örnek olay yöntemi ile gören öğrencilerin görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma grubunu 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Diyarbakır ilinde bir kamu okulu 8. sınıfında öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Öğrencilerin görüşleri 5 sorudan oluşan yazılı mülakat formu ile alınmıştır. 8. Sınıf Fen ve teknoloji dersi maddenin halleri ve ısı konusunu örnek olay yöntemi ile gören 40 öğrencinin mülakat sorularına verdikleri yanıtlar kategorilere ayrılmış ve bu kategoriler yüzde ve f değerleri ile anlamlandırılmıştır. Alınan verilerin analizinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre; 8. Sınıf Fen ve teknoloji dersi maddenin halleri ve ısı konusunu örnek olay yöntemi ile gören öğrencilerin genel olarak örnek olay yöntemini sevdiklerini ancak bazı aksaklıkların olduğunu belirttikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örnek Olay Yöntemi, Maddenin Halleri ve Isı


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN: 2146-9466

Creative Commons Licenses

License

All articles published in International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education's content is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY 4.0).

 

Free counters!

(Counter start: 28.02.2021)