KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM FELSEFESİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİSİ VE ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Cansu SOYER

Abstract


VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS PERTAINING TO THE NATIONAL EDUCATION PHILOSOPHY IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS

In this study, education philosophies are emphasized, which have an important effect in education system and which closely affect all elements and activities of education. The aim of this study is to determine and evaluate the opinions of school administrators and teachers on the national educational philosophy of the Turkish Republic of Northern Cyprus. In this research, a mixed research method consisting of qualitative and quantitative research methods was used. Scale and interview form were used to reveal the perceptions of school principals and teachers about educational philosophy of TRNC. This scale and interview form were applied to the school administrators and teachers who work in official, private high schools and colleges and vocational high schools affiliated with GOÖD and MTÖD connected to MoNE in 2018-2019 academic year. As a result of the application, the scale was applied to 150 school administrators and teachers, and interviews were conducted with 15 school administrators and teachers.  15 trainers (8 managers and 7 teachers) who work in 18 schools in total in the 2018-2019 academic years, which are affiliated to the general secondary education office and vocational technical education department of the TRNC Ministry of National Education.

Keywords: Northern Cyprus, TRNC Ministry of National Education, education philosophies, education

Öz

Bu çalışmada eğitim sistemi içerisinde önemli bir etki taşıyan, eğitimin tüm unsurlarını ve faaliyetlerini yakınen etkileyen eğitim felsefeleri üzerinde durulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemi ve bu sistemde yer alan politika, hedef, amaç ve eğitim sisteminin işleyişinde etkide bulunan temel eğitim felsefesine ait algıların ne olduğunu tespit etmek ve mevcut görüşleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışma karma araştırma yöntemi izlenerek, açıklayıcı ve doğrulayıcı bir yol izlenmiştir Araştımada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden oluşan karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada okul yöneticisi ve öğretmenlerinin eğitim felsefesi ile ilgili algıları ile KKTC eğitim felsefesi ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıyla ölçek ve görüşme formu kullanılmıştır. Bu ölçek ve görüşme formu 2018-2019 eğitimöğretim yılında MEB bağlı GOÖD ve MTÖD’ne bağlı resmi, özel lise ve kolejler ile meslek liselerinde göre yapan okul yöneticisi ve öğretmenlerine uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler; KKTC milli eğitim doğrultusunda herhangi bir eğitim felsefesinin bulunmadığını, ölçek sonucunda İdealizm ve Deneyselciliğin çok, Varoluşçuluğun ise daha az kabul gören felsefe olduğu tespit edilirken,  görüşmeler sonucunda ise KKTC eğitim sisteminde doğrultusunda herhangi bir eğitim felsefesinin bulunmadığını görüşü ortaya çıkmıştır.

Anahtar Terimler: Kuzey Kıbrıs, Milli Eğitim, Eğitim Felsefesi, Eğitim

KAYNAKÇA

Altınkurt, Y., Yılmaz, K. ve Aytunga, O. (2012).  İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19.

Arslan, A (2016). Eğitim Felsefelerinin Temelleri. (3. Bölüm) (içinde  44-63). Ankara:  Nobel Yayıncılık.

Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirisel pedagojiye yönelik görüşlerine olan etkisi. Electronic Journal of Social Sciences, 13(48).

Baki, A , Gökçek, T . (2012).  Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21. Retrieved from http://dergipark.org.tr/esosder/issue/6156/82721

Demirel, Ö. (2002). Eitimde Program Gelitirme (4. baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd.

Duman, B. ve Ulubey, Ö.(2008). Öğretmen Adaylarının Benimsedikleri Eğitim   Felsefelerinin Öğretim Teknolojilerini Ve İnterneti Kullanma Düzeylerine  İlişkin Görüşleri. VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (19 – 21 Mayıs / 2006).

Doğanay, A.Sarı, M. (2003), İlköğretim Öğretmenlerinin Sahip Oldukları Eğitim   Felsefelerine İlişkin Algıların Değerlendirilmesi, “Öğretmenlerin Eğitim   Felsefeleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), S:321-337.

DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9342, ISSN: 1308-2140.

Ekiz, D. (2007). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefesi Akımları Hakkında Görüşlerinin Farklı Programlar Açısından İncelenmesi. Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi  Dergisi,  24, 1-12.

Ergün, M (1996). Eğitim felsefesi. Ocak Yayınları: Ankara.

Ertürk, S. (1988). Türkiye’de eğitim felsefesi sorunu.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Dergisi, 3, 11-16.

Gutek, G. L. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar (Çev. Nesrin Kale). Ankara: Ütopya Yayınları.

Karadağ,E. Baloğlu,N. ve Kaya,S. (2009). Okul Yöneticilerinin Eğitim Felsefesi Akımlarını Benimseme Düzeyleri.  Kaygı: Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi, 12, 181-200.

Kozikoğlu, İ., & Erden, R. Z. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi inançları ile eleştirel pedagojiye ilişkin görüşleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 17(3).

Kumral, O. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri: Pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 12.2(24), 59-68.

Metin, M. (2014). Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Wiles, J. ve Bondi, J. (1984). Curriculum development: A guide to practice (2.nd ed.). New York: Charles E.  Merrill Publishing Company.


Full Text: FULL TEXT PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.