KLASİK DÖNEM ODA MÜZİĞİ REPERTUVARINDA KONTRBASIN YERİ

Authors

Abstract

THE PLACE OF DOUBLE BASS IN THE CLASSICAL PERIOD CHAMBER MUSIC REPERTOIRE

This study examines the places of double bass in the Classical Period chamber music repertoire. Chamber music literature of the period was searched and a list of works with double bass was created. It is believed that based on such data the study will contribute to concert performances and the educational curriculum and serve as a guide as well. When the historical process is considered, the Classical Period is a very rich era in terms of the development of double bass music and technique. In this period, besides traditional use of the double bass in the orchestra, which started to be appreciated as a solo instrument, its role in chamber music works changed and attained a place in the solo parties in addition to its feature of being an accompaniment instrument. In this context, the Classical Period is considered as a turning point in terms of literature, technique and usage of the instrument.

Keywords: Double bass, Classical Period, Chamber Music

Öz

Bu çalışmada Klasik Dönem oda müziği repertuvarında kontrbasın nasıl bir yere sahip olduğu araştırılmıştır. Dönemin oda müziği literatürü taranmış ve kontrbaslı eserlerin listesi oluşturulmuştur. Ortaya koyulan bu veriler doğrultusunda, yapılan çalışmanın gerek konser performanslarına, gerekse eğitim müfredatına katkı sağlayacağı ve rehber niteliğinde olacağı düşünülmektedir. Tarihsel sürece bakıldığında; Klasik Dönem, kontrbas müziği ve tekniğinin gelişmesi bakımından oldukça zengin bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde solo bir çalgı olarak da değer görmeye başlayan kontrbasın orkestra içinde alışılagelmiş kullanımının dışında, oda müziği eserlerindeki rolü de değişmiş, eşlik çalgısı özelliğine ek olarak solo partilerde kendisine yer bulmuştur. Bu bağlamda Klasik Dönem, çalgının literatürü, tekniği ve kullanımı açısından dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Terimler: Kontrbas, Klasik Dönem, Oda Müziği

KAYNAKÇA

BASILI KAYNAKLAR

Bashford, C. (2001). New Grove Dictionary of Music and Musician, 2nd edition vol.3, Oxford University Press.

Brun, P. (2000). A New History of Double Bass. Fransa: Paul Brun Productions.

Grodner, M. (2000). Comprehensive Catalog of Music, Books, Recordings and Videos for The Doublebass. (4/1). ABD: Grodner Publications.

İlyasoğlu, E. (1996). Zaman İçinde Müzik, 4. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Mimaroğlu, İ. (2014). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları.

Palmer, F. M. (2004). Domenico Dragonetti in England (1794-1846): The Career of a Double Bass Virtuoso. İngiltere: Oxford University Press Inc.

Planyavsky, A. (1998). The Baroque Double Bass Viyolone. (Çev: J. Barket). ABD: Scarecrow Press, Inc.

Say, A. (2003). Müzik Tarihi 5. Baskı. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

TEZLER

Akkor, H. Ö. (2009). Kontrabas Eğitiminde Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Yeri ve Değerlendirilmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üni̇versi̇tesi̇, Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü.

Alvaré, A. L. (2007). Septets, Octets, Notets: Romantic Chamber Music In Its Cultural Contex, University of Nebraska, Master of Music

Çelebioğlu, B. (2002). Johannes Brahms’ın Pi̇yanolu Oda Müzi̇ği̇ Eserleri̇ni̇n Yapısal İncelemesi̇. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kompozisyon Anasanat Dalı Oda Müziği Programı.

Dökmeci, S.C. (2012). Solo Kontrabasın Geli̇şi̇m Süreci. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Eryılmaz, U. (2012). Vi̇yana Klasi̇k Dönemi̇nde Kontrbas Çalgısının Yeri̇. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üni̇versi̇tesi̇, Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü.

Gezen, G. (2011). Orkestranın Evri̇m Süreci̇nde Kontrbas’ın İşlevsel Geli̇şi̇mi̇. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇, Güzel Sanatlar Ensti̇tüsü.

Gül E. (2002). Kontrbasın Tarihsel Gelişiminde Giovanni Bottesini. Yayınlanmış Sanatta Yeterlilik Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Raschen, G. (2009). Chamber Music With Double Bass: A New Approach To Function and Pedagogy, University of North Texas, Doctor of Musical Arts.

Yazıcıoğlu, S. (2006). Kontrabas’ın Yapısı ve Tari̇hsel Geli̇şi̇mi̇. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇, Sosyal Bi̇li̇mler Ensti̇tüsü.

MAKALELER

Cameron, M. (1989). Six “Horribble” Sonatas For String. The Journal of the International Society of Bassists Vol.15/2, s. 39-41.

Gandara, X. C. (2002). The Doublebass in the Chamber Music of Luigi Boccherini (Çeviri: Roberto Aymes) The Journal of the International Society of Bassists Vol.26 /1, s. 9-11.

Griffel, L. M. (2005). Der tod und die forelle: new thoughts on schubert's quintet.  Current Musicology, No. 79 & 80. ABD: Trustees of Columbia University in the City of New York.

Hoock, C., Levitt L. And Muroki K. (2011). The Bassist's Guide to Chamber Music and Ensembles. ISB Convention Panel Discussion. ABD: San Francisco University

Hull, A. E. (1929). The earliest known string-quartet. The Musical Quarterly, Sayı XV/1, s.72.

Jacobson, H. (1988). The edition of an unpublished contrabass solo-quartet by Franz Hoffmeister. The Journal of the International Society of Bassists Vol.15/1, s. 58-61.

Montgomery, M. (2017). Double bass parts for string quintets of the 18th and 19th centuries?. The Journal of the International Society of Bassists Vol.39/3, s. 21-25.

Tanınmış, G. E. (2006).  Oda müzi̇ği̇ üzeri̇ne ni̇tel bi̇r çalışma. İdil Dergisi, 2 (8), s. 92-105.

Yazdanfar, A.K. (2010). The string quintets of George Onslow. The Journal of the International Society of Bassists Vol.34/1, s. 48.

İNTERNET KAYNAKLARI

http-1:http.sozluk.gov.tr (Erişim tarihi: 05.04.2019)                                          

http-2:http.courses.lumenlearning.com/musicapp_historical/chapter/string-quartet/ (Erişim tarihi: 05.04.2019)

http-3:http://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8e/IMSLP01658-Beethoven-Septet_op_20.pdf (Erişim tarihi: 08.04.2019)

http-4:http.liuzzivito.blogspot.com/2011/01/dragonetti-quintets-john-feeny.html(Erişim tarihi: 03.04.2019)

http-5:www.paulnemeth.com (Erişim Tarihi: 11.05.2019)

Downloads

Published

2020-01-31

Issue

Section

Research Article